ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
กองการศึกษา
_______________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา
 
 
นางสาวจันทรวิมล สมศรี
นางสาวจันทรวิมล สมศรี
นักวิชาการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจันทรวิมล สมศรี
นางสาวจันทรวิมล สมศรี
นักวิชาการกองการศึกษา
ว่าง
ว่าง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวเข็มชาติ คำน้อย
นางสาวเข็มชาติ คำน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป(งานบันทึกข้อมูล)
น.ส.เสาวนิตย์ ประทุมวงศ์
น.ส.เสาวนิตย์ ประทุมวงศ์
ครูคศ.1/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อ
นางบุญเลี้ยง บุญอนันต์
นางบุญเลี้ยง บุญอนันต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ฯค้อ
นางอัมพร วงศ์วัน
นางอัมพร วงศ์วัน
ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯค้อ
นางปราณี ชัยปราณีเดช
นางปราณี ชัยปราณีเดช
ครูคศ.1/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง
นางสาวอุไรรัตน์ ศิริบูรณ์
นางสาวอุไรรัตน์ ศิริบูรณ์
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็เล้กบ้านก้านเหลือง
นางสาวสุดารัตน์ ทองรักษ์
นางสาวสุดารัตน์ ทองรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ฯก้านเหลือง
นางสาวราตรี โขงอ้อม
นางสาวราตรี โขงอ้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ฯก้านเหลือง
นางสุรัส เสริมแก้ว
นางสุรัส เสริมแก้ว
ครูคศ.2/ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้องหว้า
นางสาวปิยนัตร์ ชอบทอง
นางสาวปิยนัตร์ ชอบทอง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯหนองหว้า
นางสาวจันรา บุญยิ่ง
นางสาวจันรา บุญยิ่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ศูนย์ฯหนองหว้า)
นางเขมจิรา จิตรมั่น
นางเขมจิรา จิตรมั่น
ครูคศ.2/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้อย
นางสาวศิริพร ไม้เท้าทอง
นางสาวศิริพร ไม้เท้าทอง
ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯโนนน้อย
นางท้วน บัวผัน
นางท้วน บัวผัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ฯโนนน้อย
นางสาวจุฑารัตน์ มีสัตย์
นางสาวจุฑารัตน์ มีสัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ศูนย์ฯโนนน้อย)
นางลิลชญา  กองแก้ว
นางลิลชญา กองแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ฯโนนน้อย
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ ประทุมวงศ์
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ ประทุมวงศ์
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาต
นางมะลิจันทร์ พรรณเพ็ง
นางมะลิจันทร์ พรรณเพ็ง
ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯซาต
นางจาฐกาญจน์ ทำดีกุลโชติสถิตย์
นางจาฐกาญจน์ ทำดีกุลโชติสถิตย์
ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯซาต
นางสาววิไลวรรณ  บุญอนันต์
นางสาววิไลวรรณ บุญอนันต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ฯซาต
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.