ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ทดสอบ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๓๐-๑๕๐ เมตร ดินเป็นดินรวนปนทราย ขาดความสมบูรณ์ ตำบลระเวียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโนนนารายณ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๓ กิโลเมตร

เนื้อที่

เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลประมาณ ๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ใช้สำหรับทำการเกษตรประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพพื้น ที่เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกไม่มีภูเขาและแม่น้ำ

สภาพภูมิอากาศ ฤดูร้อนช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนภุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดต่อตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนหมู่บ้าน มีจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

จำนวนประชากร/จำนวนครัวเรือน (สำรวจ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗)

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน

หมู่ที่ ๑ บ้านค้อ ๔๗๘ ๔๖๓ ๙๔๑ ๑๗๘

หมู่ที่ ๒ บ้านระเวียง ๒๒๑ ๒๐๐ ๔๒๑ ๑๓๓

หมู่ที่ ๓ บ้านซาต ๔๗๕ ๔๘๕ ๙๖๐ ๒๔๑

หมู่ที่ ๔ บ้านก้านเหลือง ๕๖๔ ๕๐๒ ๑,๑๖๖ ๒๓๖

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหว้า ๔๖๖ ๔๘๔ ๙๕๐ ๒๐๐

หมู่ที่ ๖ บ้านโนนน้อย ๒๕๗ ๒๖๒ ๕๑๙ ๑๔๔

หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงหวาน ๓๗๕ ๔๑๒ ๗๘๗ ๒๑๒

หมู่ที่ ๘ บ้านปลาเดิด ๒๖๖ ๒๖๓ ๕๒๙ ๑๒๐

หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแคน ๖๓ ๕๓ ๑๑๖ ๒๙

หมู่ที่ ๑๐ บ้านซาต ๔๑๘ ๓๙๖ ๘๑๔ ๑๙๗

หมู่ที่ ๑๑ บ้านระเวียง ๒๕๓ ๒๘๙ ๕๔๒ ๑๒๗

หมู่ที่ ๑๒ บ้านนกเค้า ๔๐๙ ๓๘๙ ๗๙๘ ๑๗๑

หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่นขาม ๑๑๖ ๙๗ ๒๑๓ ๔๔

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.