ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
ว่าง
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวิศัลย์ศยา มีมาก
นางวิศัลย์ศยา มีมาก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอิทธิพล ไชยวงศ์
นายอิทธิพล ไชยวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกสุริยวงศ์ เสริมแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ
จ่าเอกสุริยวงศ์ เสริมแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ
นายทรงศักดิ์ มูลราช
นายทรงศักดิ์ มูลราช
นักพัฒนาชุมชน
นายสิทธิชัย ธรรมวงค์
นายสิทธิชัย ธรรมวงค์
นิติกร
นางสาวปวันรันต์ พันชมภู
นางสาวปวันรันต์ พันชมภู
เจ้าพนักงานธุรการ
นายพิเชษฐ์ มีสัตย์
นายพิเชษฐ์ มีสัตย์
ผช.นักวิชาการเกษตร
นายสหรัฐ สันติภพ
นายสหรัฐ สันติภพ
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายเสรฐวุฒิ มิ่งมงคล
นายเสรฐวุฒิ มิ่งมงคล
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นายสมควร นนท์ชนะ
นายสมควร นนท์ชนะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวิตรี มาลีหวล
นางสาวิตรี มาลีหวล
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นายอรรถวุฒิ แวดอุดม
นายอรรถวุฒิ แวดอุดม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุเมธ พยุงตน
นายสุเมธ พยุงตน
พนักงานขับรถ
นายปัญญา จำปาดง
นายปัญญา จำปาดง
พนักงานดับเพลิง
นายสุพรรณ์ เสริมแก้ว
นายสุพรรณ์ เสริมแก้ว
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายยุทธพงษ์ เติมสุข
นายยุทธพงษ์ เติมสุข
พนักงานจ้างทั่วไป(ยาม)
นายสุนันท์ ตานา
นายสุนันท์ ตานา
พนักงานจ้างทั่วไป(ขับเครื่องจักกลขนาดเบา)
นายวุฒิชัย ชูศรีสุข
นายวุฒิชัย ชูศรีสุข
พนักงานจ้างทั่วไป(ยาม)
นายชัยโย เติมสุข
นายชัยโย เติมสุข
พนักงานจ้างทั่วไป(ภารโรง)
นางสาวนุชนาฎ บุญอนันต์
นางสาวนุชนาฎ บุญอนันต์
พนักงานจ้างทั่วไป(งานบัญทึกข้อมูล)
นายพุทธา ศรพหรม
นายพุทธา ศรพหรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมยศ ศรีสุพรรณ
นายสมยศ ศรีสุพรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป(งานตกแต่งสวน)
นางทองพูน ชอบทอง
นางทองพูน ชอบทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)
นางสุเทพ ล้ำแสง
นางสุเทพ ล้ำแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.