ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
   
 
  จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 
 

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงได้มีคำสั่ง ที่ ๓๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ประชาชนตามแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบจ. เทศบาล และ อบต. นั้น

ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วน ของการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบันประกอบมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบล ระเวียง จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ที่ ๓๖๗/๒๕๖- ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ขอจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงใหม่ พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ตู้แดง) หน้าอาคารที่ทำการองค์การตำบลเวียง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้


๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เป็นประธานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เกี่ยวกับ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และเรื่องที่ ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจ แล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง

๒. หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่งรัดการให้ความ ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานปลัด และเรื่องที่ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด

๓. ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่งรัดการให้ความ ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวเรื่องที่ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

๔. ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่งรัดการให้ความ ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของกองคลังและเรื่องที่ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในความ รับผิดชอบของกองคลัง

๕. นิติกร เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่งรัดการให้ความ ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของทุกส่วนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง โดยให้ศูนย์...

โดยให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง มีอำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. รับเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค และความยุ่งยากหรือ ปัญหาอื่นใด จากประชาชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ แล้วทำการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๒. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะราย ที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนขี้พยานบุคคลแน่นอน

๓. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลระเวียง ดำเนินการ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง และสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยคำหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพื่อประโยชน์สำหรับการนั้นได้

๔.กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะ ที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความ ตามคำร้องบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

๕. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือเหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในการสืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการ หรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ

๖. ให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้

๖.๑ กรณีที่เกี่ยวข้องกับการความมั่นคงของประเทศ

๖.๒ กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระสำคัญ ตามคำร้อง เฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นำส่ง เอกสารคำร้องต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจำเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้อง เป็นพิเศษรายกรณี ทั้งนี้ หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

๘. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดังนี้

๑. นายกฤตภาส ขุมทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง

๒. นายอิทธิพล ไชยวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๓. นางวิศัลย์ศยา มีมาก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๔. นายทรงศักดิ์ มูลราช นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๕. นางสาวสุภาวดี นามแก้ว นิติกรปฏิบัติการ

๖. นายบุญโฮม ทำดีกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๗. จ่าเอกสุริยวงศ์ เสริมแก้ว

๘. นางสาวอรัญญา พิลา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

๙. นายอรรถวุฒิ แวดอุดม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการ เจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒.ปรับปรุงเอกสารคำขอในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวก ในการกรอกเอกสาร

๓. ติดตามความคืบหน้า เมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ

๔. แจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบภายใน ๑๕ วัน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงทราบทันที

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสุรัญญา จำปาดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง

โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการ เจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒.ปรับปรุงเอกสารคำขอโนกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวก ในการกรอกเอกสาร

๓. ติดตามความคืบหน้า เมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ

๔. แจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบภายใน ๑๕ วัน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงทราบทันที

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสุรัญญา จำปาดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง

 
 
 
 
 
เอกสารแนบ
[doc520210929032441.jpg][doc620210929032441.jpg][doc720210929032441.jpg][doc820210929032441.jpg]
โดย admin   ประจำวันที่   20-08-2564

 

 
   
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.