ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________________________
   
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๖
 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง หมู่ที่ ๑-๑๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง ให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวยื่นแบบคำ
ขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พศ. ๒๕๖๔ ตลอดจนกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต และกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง


ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบัญญัติ
ตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามความเห็นชอบของมติของสภาองค์องค์การบริหารส่วน
ตำบลระเวียง ซึ่งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าว ๕๐๐ บาทต่อคัน ใบอนุญาตมีระยะเวลา ๑ ปี
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งรถเกี่ยวข้าวที่เข้ามาให้บริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงโดย
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง


องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จึงขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การ
บริหารส่วนตำบลระเวียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

 
เอกสารแนบ
doc120221104100458.pdf
โดย admin   ประจำวันที่   02-11-2565 Share

 

 
   
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.