ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120221114102648.pdf   07-11-2565  32  0
2   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และลาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120221019093434.pdf   07-10-2565  65  0
3   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120221017134758.pdf   07-10-2565  64  0
4   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120221017131524.pdf   07-10-2565  67  0
5   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120221017130548.pdf   07-10-2565  67  0
6   เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จำไตรมาลที่ ๓ ( เดือน เมษายน ๒๕๖๕ - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220805023515.pdf   26-07-2565  119  3
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นรอบหมู่บ้าน ตำบลระเวียง อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิชีเฉพาะเจาะจง  doc120220727022013.pdf   26-07-2565  125  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยก ทิศตะวันออกหมู่บ้าน ไปทางทิศตะวันตก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725022232.pdf   20-07-2565  122  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรัศมี ดำเนิน ถึงบ้านนางณัฐกานต์ บุญสาลี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725022027.pdf   20-07-2565  120  0
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ หน้าศพด.บ้านซาต ไปหนอง หน้า ศพด.บ้านซาต ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725021809.pdf   20-07-2565  117  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากคอนกรีคเดิมไป ประปาบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725021529.pdf   20-07-2565  123  0
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ เส้นก้านเหลือง-หนองหว้า ตำบล ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725021329.pdf   20-07-2565  119  0
13   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้งตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม 6๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220510031831.pdf   10-05-2565  149  0
14   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ) ประจำปิงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220510031706.pdf doc220220510031706.pdf   10-05-2565  140  0
15   ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชอมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด ใหญ่มาก  doc120220225061631.pdf   25-02-2565  199  0
16   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220202080856.pdf   02-02-2565  218  1
17   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒)  doc120220202080620.pdf   02-02-2565  207  0
18   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120211209025354.jpg doc220211209025354.jpg doc320211209025354.jpg   01-12-2564  227  6
19   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑)  doc120211130043633.jpg doc220211130043633.jpg doc320211130043633.jpg doc420211130043633.jpg   30-11-2564  215  1
20   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ) หน้าที่๒  doc120211012083530.jpg   12-10-2564  251  1
21   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ) หน้าที่๑  doc120211012083458.jpg doc220211012083458.jpg doc320211012083458.jpg doc420211012083458.jpg doc520211012083458.jpg doc620211012083458.jpg   12-10-2564  217  1
22   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๒  doc120210908071056.jpg doc220210908071056.jpg doc320210908071056.jpg   08-09-2564  244  0
23   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๑  doc120210908071024.jpg doc220210908071024.jpg doc320210908071024.jpg doc420210908071024.jpg doc520210908071024.jpg doc620210908071024.jpg   08-09-2564  290  0
24   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๒  doc120210908070018.jpg doc220210908070018.jpg doc320210908070018.jpg   08-09-2564  243  0
25   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๑  doc120210908065951.jpg doc220210908065951.jpg doc320210908065951.jpg doc420210908065951.jpg doc520210908065951.jpg doc620210908065951.jpg   08-09-2564  214  0
26   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๓  doc120210908065455.jpg   08-09-2564  214  0
27   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๒  doc120210908065422.jpg doc220210908065422.jpg doc320210908065422.jpg doc420210908065422.jpg doc520210908065422.jpg doc620210908065422.jpg   08-09-2564  189  0
28   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๑  doc120210908065320.jpg doc220210908065320.jpg doc320210908065320.jpg doc420210908065320.jpg doc520210908065320.jpg doc620210908065320.jpg   08-09-2564  191  0
29   เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ( เดือนเมบายน ๒๕๖๔ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ )  doc120210908054134.jpg doc220210908054134.jpg doc320210908054134.jpg doc420210908054134.jpg doc520210908054134.jpg doc620210908054134.jpg   08-09-2564  185  0
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๐ จากคอนกรีตเดิม ไปนานางนฤมล ชัยปราณีเดช ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120210310070029.jpg   10-03-2564  266  2
31   ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๒ จากบ้านนางสร้อย จันทร์ทอง ไปทุ่งนา ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210302123126.12-สร้อย-จันทร์ทอง   02-03-2564  261  0
32   ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๒ จากป้ายหมู่ที่๑๒ ไปศพด.บ้านค้อ ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210302122641.jpg   02-03-2564  261  0
33   ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔ ต่อจากถนนคอนกรัตเดิม ไปบ้นหนองพวง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210302122048.jpg   02-03-2564  257  0
34   ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุกลอกหนองบ้านระเวียง หมู่๒ ขุดลอกหนองเพิ่ม  doc120210302121608.jpg   02-03-2564  272  1
35   เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  doc120210302120637.jpg doc220210302120637.jpg   02-03-2564  208  0
36   ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  doc120210301054116.jpg doc220210301054116.jpg doc320210301054116.jpg doc420210301054116.jpg doc520210301054116.jpg doc620210301054116.jpg   01-03-2564  213  3
37   เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  doc120210222082023.jpg doc220210222082023.jpg doc320210222082023.jpg   22-02-2564  224  0
38   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เลขที่ E๖/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๐ จากคอนกรีตเดิมไปนานางนฤมล ชัยปราณีเดช ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ (ต่อ)  doc120210222061847.jpg doc220210222061847.jpg   22-02-2564  217  0
39   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เลขที่ E๖/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๐ จากคอนกรีตเดิมไปนานางนฤมล ชัยปราณีเดช ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  doc120210222061744.jpg doc220210222061744.jpg doc320210222061744.jpg doc420210222061744.jpg doc520210222061744.jpg doc620210222061744.jpg   22-02-2564  246  0
40   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (๒/๒)  doc120210217050254.jpg doc220210217050254.jpg doc320210217050310.jpg   17-02-2564  219  1
41   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (๑/๒)  doc120210217050111.jpg doc220210217050111.jpg doc320210217050141.jpg doc420210217050141.jpg doc520210217050222.jpg doc620210217050222.jpg   17-02-2564  218  1
42   ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐  doc120210217045620.jpg doc220210217045620.jpg   17-02-2564  215  0
43   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210127083341.jpg   27-01-2564  231  0
44   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210127083233.jpg   27-01-2564  227  0
45   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210104055434.jpg doc220210104055434.jpg doc320210104055505.jpg doc420210104055505.jpg doc520210104055529.jpg doc620210104055529.jpg   04-01-2564  258  13
46   เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  doc120201127055919.jpg doc220201127055919.jpg doc320201127055943.jpg doc420201127055943.jpg doc520201127060006.jpg doc620201127060006.jpg   27-11-2563  261  8
47   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120201021234000.jpg doc220201021234030.jpg doc320201021234030.jpg doc420201021234053.jpg doc520201021234053.jpg   21-10-2563  283  11
48   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานบ้านปลาเดิด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200830214341.jpg   30-08-2563  275  2
49   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานบ้านปลาเดิด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒/๒  doc120200816214026.jpg doc220200816214026.jpg doc320200816214053.jpg doc420200816214053.jpg doc520200816214053.jpg   16-08-2563  292  13
50   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานบ้านปลาเดิด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑/๒  doc120200816213907.jpg doc220200816213907.jpg doc320200816213932.jpg doc420200816213932.jpg doc520200816213955.jpg doc620200816213955.jpg   16-08-2563  277  12
51   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานบ้านปลาเดิด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒/๒  doc120200807090036.jpg doc220200807090036.jpg doc320200807090200.jpg doc420200807090200.jpg doc520200807090200.jpg   07-08-2563  291  10
52   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานบ้านปลาเดิด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑/๒  doc120200807085912.jpg doc220200807085912.jpg doc320200807085933.jpg doc420200807085933.jpg doc520200807085957.jpg doc620200807085957.jpg   07-08-2563  289  14
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายบ้านหนองหว้า - บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ şişli escort ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200616075640.jpg   16-06-2563  257  4
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านซาต ตำบลระเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200609042418.jpg   08-06-2563  281  3
55   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e๖/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายบ้านหนองหว้า - บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ (ต่อ)  doc120200601053708.jpg doc220200601053727.jpg doc320200601053727.jpg doc420200601053740.jpg   01-06-2563  291  17
56   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e๖/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายบ้านหนองหว้า - บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  doc120200601053431.jpg doc220200601053503.jpg doc320200601053503.jpg doc420200601053524.jpg doc520200601053524.jpg doc620200601053636.jpg   01-06-2563  262  24
57   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายบ้านหนองหว้า - บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200601053132.jpg doc220200601053149.jpg doc320200601053149.jpg   01-06-2563  274  12
58   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  doc120200528031118.jpg doc220200528031133.jpg doc320200528031133.jpg doc420200528031148.jpg doc520200528031148.jpg   28-05-2563  226  22
59   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายบ้านหนองหว้า - บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์(ต่อ)  doc120200525131322.jpg doc220200525131322.jpg doc320200525131401.jpg doc420200525131423.jpg   25-05-2563  224  20
60   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายบ้านหนองหว้า - บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  doc120200525130929.jpg doc220200525130929.jpg doc320200525130955.jpg doc420200525130955.jpg doc520200525131254.jpg doc620200525131254.jpg   25-05-2563  231  31
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.