ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ทดสอบ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือบ เมยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230503101348.pdf   03-05-2566  16  2
2   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230405100721.pdf   05-04-2566  29  1
3   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230303103802.pdf   03-03-2566  49  5
4   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230203141225.pdf   03-02-2566  67  8
5   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120221209105851.pdf   03-12-2565  89  4
6   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120221114102648.pdf   07-11-2565  151  0
7   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และลาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120221019093434.pdf   07-10-2565  172  0
8   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120221017134758.pdf   07-10-2565  176  0
9   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120221017131524.pdf   07-10-2565  172  0
10   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120221017130548.pdf   07-10-2565  179  1
11   เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จำไตรมาลที่ ๓ ( เดือน เมษายน ๒๕๖๕ - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220805023515.pdf   26-07-2565  253  3
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นรอบหมู่บ้าน ตำบลระเวียง อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิชีเฉพาะเจาะจง  doc120220727022013.pdf   26-07-2565  247  0
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยก ทิศตะวันออกหมู่บ้าน ไปทางทิศตะวันตก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725022232.pdf   20-07-2565  238  0
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรัศมี ดำเนิน ถึงบ้านนางณัฐกานต์ บุญสาลี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725022027.pdf   20-07-2565  231  0
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ หน้าศพด.บ้านซาต ไปหนอง หน้า ศพด.บ้านซาต ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725021809.pdf   20-07-2565  235  0
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากคอนกรีคเดิมไป ประปาบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725021529.pdf   20-07-2565  247  0
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ เส้นก้านเหลือง-หนองหว้า ตำบล ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725021329.pdf   20-07-2565  232  0
18   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้งตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม 6๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220510031831.pdf   10-05-2565  260  0
19   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ) ประจำปิงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220510031706.pdf doc220220510031706.pdf   10-05-2565  249  0
20   ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชอมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด ใหญ่มาก  doc120220225061631.pdf   25-02-2565  320  1
21   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220202080856.pdf   02-02-2565  336  1
22   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒)  doc120220202080620.pdf   02-02-2565  356  0
23   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120211209025354.jpg doc220211209025354.jpg doc320211209025354.jpg   01-12-2564  367  6
24   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑)  doc120211130043633.jpg doc220211130043633.jpg doc320211130043633.jpg doc420211130043633.jpg   30-11-2564  321  1
25   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ) หน้าที่๒  doc120211012083530.jpg   12-10-2564  382  1
26   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ) หน้าที่๑  doc120211012083458.jpg doc220211012083458.jpg doc320211012083458.jpg doc420211012083458.jpg doc520211012083458.jpg doc620211012083458.jpg   12-10-2564  317  1
27   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๒  doc120210908071056.jpg doc220210908071056.jpg doc320210908071056.jpg   08-09-2564  369  0
28   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๑  doc120210908071024.jpg doc220210908071024.jpg doc320210908071024.jpg doc420210908071024.jpg doc520210908071024.jpg doc620210908071024.jpg   08-09-2564  646  0
29   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๒  doc120210908070018.jpg doc220210908070018.jpg doc320210908070018.jpg   08-09-2564  368  0
30   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๑  doc120210908065951.jpg doc220210908065951.jpg doc320210908065951.jpg doc420210908065951.jpg doc520210908065951.jpg doc620210908065951.jpg   08-09-2564  330  0
31   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๓  doc120210908065455.jpg   08-09-2564  335  0
32   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๒  doc120210908065422.jpg doc220210908065422.jpg doc320210908065422.jpg doc420210908065422.jpg doc520210908065422.jpg doc620210908065422.jpg   08-09-2564  314  0
33   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ หน้าที่๑  doc120210908065320.jpg doc220210908065320.jpg doc320210908065320.jpg doc420210908065320.jpg doc520210908065320.jpg doc620210908065320.jpg   08-09-2564  321  0
34   เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ( เดือนเมบายน ๒๕๖๔ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ )  doc120210908054134.jpg doc220210908054134.jpg doc320210908054134.jpg doc420210908054134.jpg doc520210908054134.jpg doc620210908054134.jpg   08-09-2564  294  0
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๐ จากคอนกรีตเดิม ไปนานางนฤมล ชัยปราณีเดช ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120210310070029.jpg   10-03-2564  367  2
36   ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๒ จากบ้านนางสร้อย จันทร์ทอง ไปทุ่งนา ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210302123126.12-สร้อย-จันทร์ทอง   02-03-2564  388  0
37   ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๒ จากป้ายหมู่ที่๑๒ ไปศพด.บ้านค้อ ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210302122641.jpg   02-03-2564  368  0
38   ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔ ต่อจากถนนคอนกรัตเดิม ไปบ้นหนองพวง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210302122048.jpg   02-03-2564  365  0
39   ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุกลอกหนองบ้านระเวียง หมู่๒ ขุดลอกหนองเพิ่ม  doc120210302121608.jpg   02-03-2564  392  1
40   เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  doc120210302120637.jpg doc220210302120637.jpg   02-03-2564  331  0
41   ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  doc120210301054116.jpg doc220210301054116.jpg doc320210301054116.jpg doc420210301054116.jpg doc520210301054116.jpg doc620210301054116.jpg   01-03-2564  320  3
42   เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  doc120210222082023.jpg doc220210222082023.jpg doc320210222082023.jpg   22-02-2564  331  0
43   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เลขที่ E๖/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๐ จากคอนกรีตเดิมไปนานางนฤมล ชัยปราณีเดช ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ (ต่อ)  doc120210222061847.jpg doc220210222061847.jpg   22-02-2564  338  0
44   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เลขที่ E๖/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๐ จากคอนกรีตเดิมไปนานางนฤมล ชัยปราณีเดช ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  doc120210222061744.jpg doc220210222061744.jpg doc320210222061744.jpg doc420210222061744.jpg doc520210222061744.jpg doc620210222061744.jpg   22-02-2564  361  0
45   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (๒/๒)  doc120210217050254.jpg doc220210217050254.jpg doc320210217050310.jpg   17-02-2564  343  1
46   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (๑/๒)  doc120210217050111.jpg doc220210217050111.jpg doc320210217050141.jpg doc420210217050141.jpg doc520210217050222.jpg doc620210217050222.jpg   17-02-2564  323  1
47   ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐  doc120210217045620.jpg doc220210217045620.jpg   17-02-2564  328  0
48   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210127083341.jpg   27-01-2564  363  0
49   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210127083233.jpg   27-01-2564  342  0
50   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210104055434.jpg doc220210104055434.jpg doc320210104055505.jpg doc420210104055505.jpg doc520210104055529.jpg doc620210104055529.jpg   04-01-2564  369  13
51   เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  doc120201127055919.jpg doc220201127055919.jpg doc320201127055943.jpg doc420201127055943.jpg doc520201127060006.jpg doc620201127060006.jpg   27-11-2563  366  8
52   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120201021234000.jpg doc220201021234030.jpg doc320201021234030.jpg doc420201021234053.jpg doc520201021234053.jpg   21-10-2563  420  11
53   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานบ้านปลาเดิด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200830214341.jpg   30-08-2563  384  2
54   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานบ้านปลาเดิด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒/๒  doc120200816214026.jpg doc220200816214026.jpg doc320200816214053.jpg doc420200816214053.jpg doc520200816214053.jpg   16-08-2563  405  13
55   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานบ้านปลาเดิด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑/๒  doc120200816213907.jpg doc220200816213907.jpg doc320200816213932.jpg doc420200816213932.jpg doc520200816213955.jpg doc620200816213955.jpg   16-08-2563  403  12
56   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานบ้านปลาเดิด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒/๒  doc120200807090036.jpg doc220200807090036.jpg doc320200807090200.jpg doc420200807090200.jpg doc520200807090200.jpg   07-08-2563  402  10
57   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานบ้านปลาเดิด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑/๒  doc120200807085912.jpg doc220200807085912.jpg doc320200807085933.jpg doc420200807085933.jpg doc520200807085957.jpg doc620200807085957.jpg   07-08-2563  405  14
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายบ้านหนองหว้า - บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ şişli escort ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200616075640.jpg   16-06-2563  364  6
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านซาต ตำบลระเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200609042418.jpg   08-06-2563  400  5
60   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e๖/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายบ้านหนองหว้า - บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ (ต่อ)  doc120200601053708.jpg doc220200601053727.jpg doc320200601053727.jpg doc420200601053740.jpg   01-06-2563  399  25
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.