ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  doc120221118124831.pdf   18-11-2565  54  15
2   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๖  doc120221104100458.pdf   02-11-2565  42  2
3   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานท้องถิ่น  doc120221104100123.pdf   01-11-2565  43  0
4   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120221104110903.pdf   31-10-2565  41  5
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120221021114218.pdf   18-10-2565  57  1
6   งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120220725031813.pdf   25-07-2565  116  0
7   คำสั่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120220622054741.pdf   20-06-2565  127  2
8   คำสั่งกองช่าง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง  doc120220622054419.pdf   20-06-2565  142  0
9   คำสั่งกองคลัง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  doc120220622053706.pdf   20-06-2565  116  2
10   คำสั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220622051244.pdf   20-06-2565  114  0
11   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน  doc120220622050907.pdf   01-06-2565  118  0
12   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120220622050501.pdf   01-06-2565  115  0
13   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง  doc120220622050223.pdf   01-06-2565  115  0
14   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแปงงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  doc120220622045840.pdf   01-06-2565  112  0
15   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220622045253.pdf   01-06-2565  113  0
16   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120220622044916.pdf   01-06-2565  105  0
17   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน  doc120220622084053.pdf   02-05-2565  96  0
18   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งหัวหน้าเข้าหน้าที่พัสคุและเข้าหน้าที่พัสดุ  doc120220622084358.pdf   01-04-2565  99  1
19   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงเรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220622085007.pdf   24-03-2565  100  0
20   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงเรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220622084651.pdf   24-03-2565  98  0
21   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕  doc120220218022943.jpg   14-02-2565  195  0
22   ประกาศ เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220131070710.jpg doc220220131070710.jpg doc320220131070710.jpg   31-01-2565  208  0
23   ราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้างปี๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  doc120220131070401.1 ปี 65   31-01-2565  189  0
24   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  doc120220131065015.jpg   28-01-2565  188  0
25   สถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220120035730.pdf doc220220120035730.jpg   12-01-2565  193  1
26   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  doc120220120035453.pdf doc220220120035453.jpg doc320220120035453.jpg doc420220120035453.jpg   24-12-2564  184  1
27   ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔  doc120221103152840.pdf   30-09-2564  36  0
28   ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.ระเวียง ประจำปี 2564  doc120220614031834.pdf   01-09-2564  98  0
29   ประกาศ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง แผบอัตรากำลัง ๆ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔  doc120220614091204.pdf   07-06-2564  100  0
30   มาตรการควบคุมพื่นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)  doc120210219060047.jpg doc220210219060120.jpg doc320210219060120.jpg doc420210219060142.jpg   19-02-2564  271  3
31   คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ และกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาทของโรคโควิด 19    28-09-2563  380  0
32   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๓  doc120210809094324.jpg doc220210809094324.jpg doc320210809094324.jpg doc420210809094324.jpg doc520210809094324.jpg doc620210809094324.jpg   13-09-2563  230  2
33   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๒ หน้าที่๓  doc120210809094202.jpg doc220210809094202.jpg doc320210809094202.jpg doc420210809094202.jpg doc520210809094202.jpg   13-09-2563  225  4
34   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๒ หน้าที่๒  doc120210809094126.jpg doc220210809094126.jpg doc320210809094126.jpg doc420210809094126.jpg doc520210809094126.jpg doc620210809094126.jpg   13-09-2563  195  4
35   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๒ หน้าที่๑  doc120210809094035.jpg doc220210809094035.jpg doc320210809094035.jpg doc420210809094035.jpg doc520210809094035.jpg doc620210809094035.jpg   13-09-2563  171  0
36   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๑ หน้าที่๓  doc120210809093914.jpg doc220210809093914.jpg doc320210809093914.jpg   13-09-2563  177  0
37   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๑ หน้าที่๒  doc120210809093838.jpg doc220210809093838.jpg doc320210809093838.jpg doc420210809093838.jpg doc520210809093838.jpg doc620210809093838.jpg   13-09-2563  174  0
38   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๑ หน้าที่๑  doc120210809093748.jpg doc220210809093748.jpg doc320210809093748.jpg doc420210809093748.jpg doc520210809093748.jpg doc620210809093748.jpg   13-09-2563  172  0
39   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๐ หน้าที่๔  doc120210809093631.jpg doc220210809093631.jpg   13-09-2563  170  0
40   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๐ หน้าที่๓  doc120210809093545.jpg doc220210809093545.jpg doc320210809093545.jpg doc420210809093545.jpg doc520210809093545.jpg doc620210809093545.jpg   13-09-2563  177  0
41   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๐ หน้าที่๒  doc120210809093436.jpg doc220210809093436.jpg doc320210809093436.jpg doc420210809093436.jpg doc520210809093436.jpg doc620210809093436.jpg   13-09-2563  171  0
42   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๐ หน้าที่๑  doc120210809093330.jpg doc220210809093330.jpg doc320210809093330.jpg doc420210809093330.jpg doc520210809093330.jpg doc620210809093330.jpg   13-09-2563  169  0
43   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๙  doc120210809093227.jpg doc220210809093227.jpg doc320210809093227.jpg doc420210809093227.jpg doc520210809093227.jpg   13-09-2563  172  0
44   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๘ หน้าที่๓  doc120210809093103.jpg   13-09-2563  170  0
45   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๘ หน้าที่๒  doc120210809093038.jpg doc220210809093038.jpg doc320210809093038.jpg doc420210809093038.jpg doc520210809093038.jpg doc620210809093038.jpg   13-09-2563  170  0
46   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๘ หน้าที่๑  doc120210809092923.jpg doc220210809092923.jpg doc320210809092923.jpg doc420210809092923.jpg doc520210809092923.jpg doc620210809092923.jpg   13-09-2563  175  0
47   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๗ หน้าที่๔  doc120210809092742.jpg doc220210809092742.jpg doc320210809092742.jpg doc420210809092742.jpg doc520210809092742.jpg   13-09-2563  175  0
48   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๗ หน้าที่๓  doc120210809092653.jpg doc220210809092653.jpg doc320210809092653.jpg doc420210809092653.jpg doc520210809092653.jpg doc620210809092653.jpg   13-09-2563  172  0
49   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๗ หน้าที่๒  doc120210809092547.jpg doc220210809092547.jpg doc320210809092547.jpg doc420210809092547.jpg doc520210809092547.jpg doc620210809092547.jpg   13-09-2563  170  0
50   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๗ หน้าที่๑  doc120210809092324.jpg doc220210809092324.jpg doc320210809092324.jpg doc420210809092324.jpg doc520210809092324.jpg doc620210809092324.jpg   13-09-2563  164  0
51   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๖ หน้าที่๓  doc120210809092200.jpg doc220210809092200.jpg doc320210809092200.jpg doc420210809092200.jpg doc520210809092200.jpg   13-09-2563  173  0
52   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๖ หน้าที่๒  doc120210809092101.jpg doc220210809092101.jpg doc320210809092101.jpg doc420210809092101.jpg doc520210809092101.jpg doc620210809092101.jpg   13-09-2563  183  0
53   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๖ หน้าที่๑  doc120210809091955.jpg doc220210809091955.jpg doc320210809091955.jpg doc420210809091955.jpg doc520210809091955.jpg doc620210809091955.jpg   13-09-2563  175  0
54   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๕ หน้าที่๔  doc120210809091837.jpg doc220210809091837.jpg   13-09-2563  172  0
55   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๕ หน้าที่๓  doc120210809091801.jpg doc220210809091801.jpg doc320210809091801.jpg doc420210809091801.jpg doc520210809091801.jpg doc620210809091801.jpg   13-09-2563  169  0
56   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๕ หน้าที่๒  doc120210809091651.jpg doc220210809091651.jpg doc320210809091651.jpg doc420210809091651.jpg doc520210809091651.jpg doc620210809091651.jpg   13-09-2563  170  0
57   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๕ หน้าที่๑  doc120210809091554.jpg doc220210809091554.jpg doc320210809091554.jpg doc420210809091554.jpg doc520210809091554.jpg doc620210809091554.jpg   13-09-2563  161  0
58   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๔ หน้าที่๔  doc120210809091434.jpg doc220210809091434.jpg doc320210809091434.jpg doc420210809091434.jpg doc520210809091434.jpg   13-09-2563  136  0
59   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๔ หน้าที่๓  doc120210809091337.jpg doc220210809091337.jpg doc320210809091337.jpg doc420210809091337.jpg doc520210809091337.jpg doc620210809091337.jpg   13-09-2563  136  0
60   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๔ หน้าที่๒  doc120210809091224.jpg doc220210809091224.jpg doc320210809091224.jpg doc420210809091224.jpg doc520210809091224.jpg doc620210809091224.jpg   13-09-2563  136  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.