ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ทดสอบ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  doc120230323101758.pdf   21-03-2566  8  1
2   ภดส.๑ ประจำปี ๒๕๖๖  doc120230320095007.1 ประจำปี 2566   20-03-2566  10  0
3   อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖  doc120230320095243.pdf   06-03-2566  11  0
4   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด ส. ๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  doc120230320094410.pdf   06-03-2566  14  1
5   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามการกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และตำแหนง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  doc120230130095301.pdf   30-01-2566  39  3
6   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่ง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  doc120230124154145.pdf   24-01-2566  36  1
7   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120230116140248.xlsx   16-01-2566  50  0
8   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖  doc120230116135619.pdf   13-01-2566  45  1
9   เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230124134305.pdf   10-01-2566  42  1
10   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230113102345.pdf   03-01-2566  50  1
11   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120230106112658.pdf   03-01-2566  64  3
12   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  doc120230106110527.pdf   03-01-2566  61  0
13   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และแบบบัญชีราคาประเมินทุน ทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ ด ส.๙) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖  doc120221215095018.pdf   28-11-2565  72  0
14   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  doc120221118124831.pdf   18-11-2565  153  18
15   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๖  doc120221104100458.pdf   02-11-2565  139  4
16   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานท้องถิ่น  doc120221104100123.pdf   01-11-2565  150  0
17   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120221104110903.pdf   31-10-2565  123  6
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120221021114218.pdf   18-10-2565  123  1
19   งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120220725031813.pdf   25-07-2565  199  1
20   คำสั่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120220622054741.pdf   20-06-2565  212  2
21   คำสั่งกองช่าง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง  doc120220622054419.pdf   20-06-2565  225  0
22   คำสั่งกองคลัง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  doc120220622053706.pdf   20-06-2565  206  2
23   คำสั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220622051244.pdf   20-06-2565  194  0
24   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน  doc120220622050907.pdf   01-06-2565  200  0
25   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120220622050501.pdf   01-06-2565  201  0
26   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง  doc120220622050223.pdf   01-06-2565  201  0
27   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแปงงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  doc120220622045840.pdf   01-06-2565  199  0
28   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220622045253.pdf   01-06-2565  197  0
29   คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120220622044916.pdf   01-06-2565  186  0
30   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน  doc120220622084053.pdf   02-05-2565  177  0
31   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งหัวหน้าเข้าหน้าที่พัสคุและเข้าหน้าที่พัสดุ  doc120220622084358.pdf   01-04-2565  190  1
32   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงเรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220622085007.pdf   24-03-2565  191  0
33   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงเรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220622084651.pdf   24-03-2565  186  0
34   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕  doc120220218022943.jpg   14-02-2565  310  0
35   ประกาศ เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220131070710.jpg doc220220131070710.jpg doc320220131070710.jpg   31-01-2565  311  0
36   ราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้างปี๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  doc120220131070401.1 ปี 65   31-01-2565  278  0
37   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  doc120220131065015.jpg   28-01-2565  277  0
38   สถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220120035730.pdf doc220220120035730.jpg   12-01-2565  282  2
39   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  doc120220120035453.pdf doc220220120035453.jpg doc320220120035453.jpg doc420220120035453.jpg   24-12-2564  271  2
40   ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔  doc120221103152840.pdf   30-09-2564  112  0
41   ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.ระเวียง ประจำปี 2564  doc120220614031834.pdf   01-09-2564  185  0
42   ประกาศ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง แผบอัตรากำลัง ๆ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔  doc120220614091204.pdf   07-06-2564  178  0
43   มาตรการควบคุมพื่นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)  doc120210219060047.jpg doc220210219060120.jpg doc320210219060120.jpg doc420210219060142.jpg   19-02-2564  355  3
44   คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ และกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาทของโรคโควิด 19    28-09-2563  466  0
45   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๓  doc120210809094324.jpg doc220210809094324.jpg doc320210809094324.jpg doc420210809094324.jpg doc520210809094324.jpg doc620210809094324.jpg   13-09-2563  341  2
46   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๒ หน้าที่๓  doc120210809094202.jpg doc220210809094202.jpg doc320210809094202.jpg doc420210809094202.jpg doc520210809094202.jpg   13-09-2563  342  4
47   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๒ หน้าที่๒  doc120210809094126.jpg doc220210809094126.jpg doc320210809094126.jpg doc420210809094126.jpg doc520210809094126.jpg doc620210809094126.jpg   13-09-2563  282  4
48   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๒ หน้าที่๑  doc120210809094035.jpg doc220210809094035.jpg doc320210809094035.jpg doc420210809094035.jpg doc520210809094035.jpg doc620210809094035.jpg   13-09-2563  263  0
49   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๑ หน้าที่๓  doc120210809093914.jpg doc220210809093914.jpg doc320210809093914.jpg   13-09-2563  258  0
50   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๑ หน้าที่๒  doc120210809093838.jpg doc220210809093838.jpg doc320210809093838.jpg doc420210809093838.jpg doc520210809093838.jpg doc620210809093838.jpg   13-09-2563  261  0
51   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๑ หน้าที่๑  doc120210809093748.jpg doc220210809093748.jpg doc320210809093748.jpg doc420210809093748.jpg doc520210809093748.jpg doc620210809093748.jpg   13-09-2563  261  0
52   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๐ หน้าที่๔  doc120210809093631.jpg doc220210809093631.jpg   13-09-2563  251  0
53   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๐ หน้าที่๓  doc120210809093545.jpg doc220210809093545.jpg doc320210809093545.jpg doc420210809093545.jpg doc520210809093545.jpg doc620210809093545.jpg   13-09-2563  261  0
54   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๐ หน้าที่๒  doc120210809093436.jpg doc220210809093436.jpg doc320210809093436.jpg doc420210809093436.jpg doc520210809093436.jpg doc620210809093436.jpg   13-09-2563  249  0
55   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๑๐ หน้าที่๑  doc120210809093330.jpg doc220210809093330.jpg doc320210809093330.jpg doc420210809093330.jpg doc520210809093330.jpg doc620210809093330.jpg   13-09-2563  252  0
56   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๙  doc120210809093227.jpg doc220210809093227.jpg doc320210809093227.jpg doc420210809093227.jpg doc520210809093227.jpg   13-09-2563  259  0
57   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๘ หน้าที่๓  doc120210809093103.jpg   13-09-2563  248  0
58   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๘ หน้าที่๒  doc120210809093038.jpg doc220210809093038.jpg doc320210809093038.jpg doc420210809093038.jpg doc520210809093038.jpg doc620210809093038.jpg   13-09-2563  250  0
59   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๘ หน้าที่๑  doc120210809092923.jpg doc220210809092923.jpg doc320210809092923.jpg doc420210809092923.jpg doc520210809092923.jpg doc620210809092923.jpg   13-09-2563  266  0
60   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่๗ หน้าที่๔  doc120210809092742.jpg doc220210809092742.jpg doc320210809092742.jpg doc420210809092742.jpg doc520210809092742.jpg   13-09-2563  262  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.