ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ทดสอบ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านล้อ หมูที่ ๑ แยกหน้าวัด บ้านค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601141348.pdf   31-05-2566  0  0
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๙ จาก ถนนคอนกรีตเดิม ไปสามแยกทางไป อ โนนนารายณ์ ตำบลระเวียง จำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120230601141138.pdf   31-05-2566  0  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนกเค้า หมู่ที่ ๑๒ ต่อจากถนน คสลถ.เดิม (จ่ายขาดงบปี ๖๔) ไปหุ่งนานางสร้อย จันทร์ทอง โดยวิซีเฉพาะเจาะจง  doc120230601141007.pdf   31-05-2566  0  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ ๑ ต่อจากถนน คสล.เดิม (เมรุบ้านค้อ) ไปทางทิศตะวันตก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  doc120230601140812.pdf   31-05-2566  0  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านระเวียง หมู่ที่ ๒ หน้า โรงเรียน บ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601140416.pdf   31-05-2566  0  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุกบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ จากถนน ลาดยาง นานางหนีด จำปาศรี ไปที่นานายจรูญ ทองแห่ง ตำบถระเวียง อำเภโบนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601140246.pdf   31-05-2566  0  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสพอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงหวาน หมู่ที่ ๗ ข้างเมรู วัดบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภโนนนารายณ์ จังหวัดสุวินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601140027.pdf   31-05-2566  0  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงหวาน หมู่ที่ ๗ เส้นบ้าน โศก-ม่วงหวาน ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601135803.pdf   31-05-2566  0  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุกบ้านระเวียง หมู่ที่ ๑๑ ทางเข้าวัดหนอง หินทอง(จากถนลาดยางสายรัตนบุรี-ระเวียง) ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  doc120230601134952.pdf   31-05-2566  0  0
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายห่อประปาบ้านนกเค้าหมูที่ ๑๒ จากหน้าโรงเรียนบ้านระ เวียง ไปหลังโรงเรียนบ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601134708.pdf   31-05-2566  0  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชาด หมู่ที่ ๓ จากสามแยก ร้านค้า (คูหนอง) ไปศูนย์การศึกษานอกระบบ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502133635.pdf   01-05-2566  7  0
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕ จากบ้าน คำกอง สุขสิริ ไปทางทิศตะวันออก บ้านนายภัสกร ศรพรม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502132657.pdf   01-05-2566  14  0
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเถริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕ ต่อจาก คสล.เติมบ้านน้อย ไปบ้านขี้เหล็ก ต โนน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิชีเฉพาะเจาะจง  doc120230502120618.pdf   01-05-2566  8  0
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินพร้อมลงถูกรังบ้นซาต หมู่ที่ ๑๐ จากสามแยก บ้านนายแปลก ปามา ไปนานายสุนทร เจริญธรรม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120230502120338.pdf   01-05-2566  9  0
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถบนดินพร้อมลงลูกรังบ้านระเวียง หมู่ที่ ๑๑ จากนา นายสัมฤทธิ์ ทองผา ไปทุ่งนา ตำบถระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502114937.pdf   01-05-2566  8  0
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่นขาม หมู่ที่ ๑๓ จาก บ้านผู้ใหญ่วาสนา ธรรมเจริญ ทางทิศตะวันตก ถึงถนน คสล.เดิม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502114655.pdf   01-05-2566  11  0
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านม่วงหวาน หปู่ที่ ๗ จากสาม แยกบ้านนายเริ่ม มีทะลา ไปทุ่งนา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502113942.pdf   01-05-2566  13  0
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ ๑ หน้าเมรุบ้าน ค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502113651.pdf   01-05-2566  7  0
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ ช้าง โรงเรียน ไปอำเภอโนนนารายณ์ ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิซีเฉพาะเจาะจง  doc120230502113329.pdf   01-05-2566  9  0
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวัคราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซต) ขนาค ๑ ตัน ปริมาดรกระบอกสูบไปต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนด์สูงสุดไปต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบคับเปิ้ลเก็บ (๔ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  doc120230425115921.pdf   24-04-2566  6  0
21   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชาด หมู่ที่ ๑๐ หน้าองค์การ บริหารส่วนตำบลระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230324131040.pdf   23-03-2566  12  4
22   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กบ้าน ปลาเดิด หมู่ที่ ๘ จากถนน คอนกรีตเดิม ไปศาลาธรรมสังเวช ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โคยวิซีเฉพาะเจาะจง  doc120230324130855.pdf   23-03-2566  11  4
23   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนบดิน ลงลูกรัง บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ จากเมรุบ้านก้าน เหลืองไปทางทิศเหนือถึงคลอง ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุริบทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230324130719.pdf   23-03-2566  10  0
24   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทคอนกรีตหน้าโรงรถ อบต.ระเวียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระเวียง อำเภอโนบนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230308103944.pdf   07-03-2566  13  0
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากสามแยกบ้านโศก หัวข้างไปบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230308103830.pdf   07-03-2566  13  0
26   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ข้างวัดด้านทิศตะวันตก ไปข้างวัดด้านหลังทางทิศเหนือ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119095531.pdf   18-01-2566  23  0
27   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากประปา ไปทางทิศ ตะวันตก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119095245.pdf   18-01-2566  21  0
28   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ข้างบ้านนางทองพูน ชอบทอง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119095100.pdf   18-01-2566  27  0
29   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากสามแยกไปอำเภอโนน นารายณ์ ไปบ้านนางอุ่นเรือน สระแก้ว ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119094841.pdf   18-01-2566  21  0
30   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนดินเดิม หมู่ที่ ๔ จากเมรุบ้านก้านเหลือง หว้า ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119094625.pdf   18-01-2566  24  0
31   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนดินเดิม หมู่ที่ ๔ จากบ้านก้านเหลืองไปเขตตำบลหนอง หลวง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119094414.pdf   18-01-2566  20  0
32   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จากคูสระหนองแคนไปบ้าน น้อยถึงถนนคอนกรีตเดิม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119094156.pdf   18-01-2566  21  0
33   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากวัดโนนน้อยถึงสามแยก ถนนลาดยางบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119094009.pdf   18-01-2566  24  0
34   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายนาม แสน ไปทางทิศใต้ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119093707.pdf   18-01-2566  20  0
35   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านนางสร้อย จันทร์ทอง ไปทุ่งนา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119093548.pdf   18-01-2566  22  0
36   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากคอนกรีดเดิมหน้า วัดแจ้งไปทางทิศใต้ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119093252.pdf   18-01-2566  22  0
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ รอบหนองพอก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128104526.pdf   25-11-2565  36  0
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สามแยกถนนคอนกรีต เดิมหน้าโรงเรียน ไปบ้านนางบัวทอง ล้อมสุข ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  doc120221128104339.pdf   25-11-2565  35  0
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๑ จากโรงน้ำดื่มจินตนา ไปบ้านโนนหิด ดำ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128104201.pdf   25-11-2565  35  0
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองหิน หมู่ที่ ๑ ๑ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128104019.pdf   25-11-2565  71  0
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรัดเกรดถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ ๑ จากชลประทานไปทุ่งนา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128103756.pdf   25-11-2565  60  0
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนน ลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากบ้านขี้กาไปทุ่งนา ตำบล ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128103515.pdf   25-11-2565  32  0
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากคอนกรีตเดิมทิศใต้ หมู่บ้านไปบ้านหนองแคน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนาราณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128103253.pdf   25-11-2565  33  0
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบุญจันทร์ พัตรสิงห์ ไปสระคำ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128103040.pdf   25-11-2565  35  0
45   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากถนนลาดยางร้าน ก๋วยเตี๋ยว ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128102759.pdf   25-11-2565  39  0
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ต่อจากคอนกรีตเดิม ข้อบัญญัติปี ๖๕ ไปบ้านแก่นขาม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128102543.pdf   25-11-2565  57  0
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (คุ้มโนนทิดดำ) จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายอำนาจ แก่นโพธิ์ศรี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120221117144153.pdf   16-11-2565  50  0
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางมณีทอง พุดจีบ ถึงบ้านนายพุทธา บุญมั่น ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117144026.pdf   16-11-2565  45  0
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ จากชลประทานไปถึงทางโค้ง ถนนม่วงหวาน - บ้านโศกหัวช้าง ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117143832.pdf   16-11-2565  36  0
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑๑ หนองหินเชื่อม หนองม่วงสด ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117143648.pdf   16-11-2565  42  0
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรัศมี ดำเนิน ถึงบ้านนางณัฐกานต์ บุญสาลี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117143403.pdf   16-11-2565  47  0
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากถนนคอนกรีตเดิม ไปสามแยกไปบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117143156.pdf   16-11-2565  38  0
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางทองดี พิศิลป์ ไปบ้านนายบุญมา จำปาสี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117143003.pdf   16-11-2565  72  0
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นอาคารศาลาข้างสนาม ฟุตบอล อบต.ระเวียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117142737.pdf   16-11-2565  51  0
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดสนามฟุตบอล อบต.ระเวียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117142542.pdf   16-11-2565  39  0
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสนิท มี สัตย์ ไปสามแยกทางไปบ้านนายวิชาญ โอชา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  doc120220927094646.pdf   12-09-2565  63  0
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นบ้านน้อยโนนเจริญ จากคอนกรีตเดิมไปคลองทางทิศใต้ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิซีเฉพาะเจาะจง  doc120220927104051.pdf   09-09-2565  54  0
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยหน้าวัดอัมพวัน ม่วงหวาน ถึงบ้านนางจุไรพร ชัยขุนทด ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะเจาะจง  doc120220927103816.pdf   09-09-2565  61  0
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ทิศตะวันตกหมู่บ้าน จากบ้านนางอร สังข์อง ไปบ้านนางนาตยา ศรพรม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120220927103408.pdf   09-09-2565  53  0
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ รอบหนองแคน ตำบล ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927102953.pdf   09-09-2565  52  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.