ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ประ�าศผู้เสนอราคา
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกเม็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220727023325.pdf   26-07-2565  5  0
2   ประกาศผู้เสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางวีนัท ทำดี ไปสี่แยกทิศตะวันตกหมู่บ้าน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220727023052.pdf   26-07-2565  5  0
3   ผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากถนนสามแยกบ้าน นายพุทธา ศรพรม ไปบ้านน้อยหนองหว้า ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220727022800.pdf   26-07-2565  5  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากแห้งน้ำหนองปลาเดิด ไปทิศตะวันตกถึงบ้านนายอุดมสาระติ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220727022533.pdf   26-07-2565  5  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ หน้า ศพด.บ้านชาต ไปศูนย์รวมใจ ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220718030653.pdf   12-07-2565  6  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากแยกบ้าน นายหัด ราชเจริญ ไปสะพาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220718030400.pdf   12-07-2565  5  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายนฤดล ทางธรรม ไปโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220718030019.pdf   12-07-2565  5  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากสี่แยกคอนกรีดเดิม ไปบ้านขี้กา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220718025619.pdf   12-07-2565  5  0
9   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองหิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220708022533.pdf   07-07-2565  6  0
10   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ จากแยกหน่องยางพาราไปบ้าน นาวองตำบลไผ่ ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220708022256.pdf   07-07-2565  8  0
11   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ จากสามแยกบ้านโศก ไป บ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220708021623.pdf   07-07-2565  5  0
12   กาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากคอนกรีตเดิมไปเมรุบ้านค้อ ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220708021148.pdf   07-07-2565  6  0
13   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขดระบ่บ ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านระเวียง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลระเวียง ตามแบบมาดรฐานกรมทรัพยากร งค์การบริหาส่วนตำบลระเวียงอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก bidding)  doc120220321031700.pdf   17-03-2565  13  0
14   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปบ้านแก่นขาม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224034245.jpg   20-12-2564  58  1
15   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑0 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปนานางนฤมล ชัยปราณีเดช ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224033926.jpg   20-12-2564  55  0
16   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปนานายสมใจ ศรีสุพรรณ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224033530.jpg   20-12-2564  56  0
17   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดขยายหนองหน้า ศพด. บ้านซาต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระเวียงอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224033202.jpg   20-12-2564  60  0
18   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากสามแยกทางเข้าหมู่บ้านไปบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224032821.jpg   20-12-2564  53  0
19   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายสมยศ ทองแห่ง ไปบ้านนายจันทร์ เขมคำ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224032515.jpg   20-12-2564  72  0
20   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากถนนคอนกรีตเดิมไปชลประทานบ้านปลาเดิด ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224032216.jpg   20-12-2564  63  0
21   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากถนนคอนกรีตเดิม(แยกหนองปลาเดิด) ไปบ้านนางจำปา มะลัยทอง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224032006.jpg   20-12-2564  55  0
22   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จากสามแยกบ้านนายบุญมา ราชเจริญ ไปบ้านน้อยโนนเจริญ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224031724.jpg   20-12-2564  64  0
23   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนดิน หมู่ที่ ๗ จากบ้านม่วงหวาน (บ้านโนนน้อยเจริญ)ถึงสามแยกไปบ้านหนองแคนหมู่ที่ ๙ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224031452.jpg   20-12-2564  64  0
24   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากถนน คสล. เดิม ไปบ้านขี้เหล็ก ตำบลโนน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224031217.jpg   20-12-2564  58  0
25   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากหน้า ศพด.บ้านหนองหว้าไปทางทิศตะวันตก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224031012.jpg   20-12-2564  51  2
26   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากแยกบ้านนายคาน เสริมแก้ว ไปหนองน้ำ (หนองแคน) ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224030743.jpg   20-12-2564  57  0
27   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากถนนคอนกรีตเดิมไปหนองพอก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224030154.jpg   20-12-2564  53  1
28   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปแยกบ้านนายธีรพล เสริมแก้ว ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224025715.jpg   20-12-2564  60  0
29   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากแยกถนนลาดยางไปบ้านนายดนัย แสงศรี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224025310.jpg   20-12-2564  62  1
30   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางสุภัทรา เทพวงศา (หน้าป้อมยาม) ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211224024440.jpg   20-12-2564  66  0
31   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปประปา (เส้นหน้า รร.) ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211110043927.jpg   05-11-2564  53  0
32   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ - จากถนนคอนกรีตเดิมหน้าวัดบ้านโนนน้อยไปทางทิศใต้ (ไปบ้านม่วงหวาน) ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211110024618.jpg   05-11-2564  62  0
33   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายพัฒนา แสงเทพ ถึงแยกบ้านนางสุทิน แสงทอง ตำบลระเวียง อำเภโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211110024224.jpg   05-11-2564  63  0
34   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากถนน ไปบ้านหนองพวง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211110023655.jpg   05-11-2564  53  0
35   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต่อจากถนนคอนกรีต เดิมไปเมรุบ้านค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211110022855.jpg   05-11-2564  54  0
36   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป่ายข้อมูลประชากรตำบลระเวียง ป่ายจุดหน่วยเลือกตั้ง และป้ายนับคะแนน ที่ใช้ในการเลือกตั้ง?สมาชิกสภา และนายก อบต.ระเวียง? อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211112025825.jpg   26-10-2564  57  0
37   ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211112025230.jpg   26-10-2564  69  0
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง ๒ หน้า ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211112030739.jpg   19-10-2564  58  0
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญพี่น้องในเขต อบต.ระเวียง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.ระเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120211112030308.jpg   19-10-2564  64  1
40   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คศล.หนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลระเ โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210928033707.jpg   20-09-2564  66  0
41   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้าน นกเค้า หมู่ที่ ๑๒ จากคอนกรีตเดิม ไป ศพด.บ้านค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210928033256.jpg   20-09-2564  60  0
42   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงกซ่อมแซมนนซกลิ้ง สายบ้านชาต - บ้านหนองหวัา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210928031337.jpg   20-09-2564  55  0
43   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ หน้า บ้านนางทองสี่ เมืองแก้ว จุดที่ ๓ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210928030905.jpg   20-09-2564  60  0
44   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ หน้า บ้านนางทองสี เมืองแก้ว จุดที่ ๒ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210928030616.jpg   20-09-2564  57  0
45   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ โค้ง โรงเรียนบ้านก้านเหลือง จุดที่ ๑ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210928030352.jpg   20-09-2564  62  0
46   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนถนนลาดยาง บ้านชาต หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านระเวียง - ขี้ตุ๋น ที่นานายชาติชาย อบอุ่น ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210928030150.jpg   20-09-2564  63  0
47   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนถนนลงหินคลุก บ้านซาต หมู่ที่ 3 จากบ้านนาง รพิน ยิ่งใหญ่ ถึงบ้านนางขวัญใจ จำปาดง จุดที่ ๒ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120210928025829.jpg   20-09-2564  54  0
48   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านซาต หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางอรพิน ยิ่งใหญ่ ถึงบ้านนางขวัญใจ จำปาดง จุดที่ ๑ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  doc120210928025227.jpg   20-09-2564  54  0
49   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ๑ จากถนน คสล.เดิม บ้านนายสุพรรณ ปัดชา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเจาะจง  doc120210928024733.jpg   20-09-2564  58  0
50   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายทองใสย์ พิศิลป์ ไปทางทิศใต้ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210928024346.jpg   20-09-2564  71  0
51   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากคอนกรีตเดิมซอย หลังบ้านนายเล็ก มีทะลา ไปคลองแสง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210928024025.jpg   20-09-2564  59  0
52   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากคอนกรีตเดิมข้าง ศาลาไปทิศตะวันตก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210928023658.jpg   20-09-2564  57  0
53   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการคัดเลือก  doc120210122074440.jpg   22-01-2564  84  0
54   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนดิน หมู่ที่ ๑๓ จากโค้งเสาโทรศัพท์เข้าหมู่บ้านแก่นขาม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210122073913.jpg   22-01-2564  88  0
55   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากคอนกรีตเดิมข้างโรงเรียนบ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210122073630.jpg   22-01-2564  82  0
56   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนดิน หมู่ที่ ๔ จากข้างโรงเรียนบ้านก้านเหลืองไปเมรุบ้านก้านเหลือง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210122073107.jpg   22-01-2564  85  0
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ ๓/๓  doc120210106100041.jpg doc220210106100041.jpg doc320210106100100.jpg   06-01-2564  82  0
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ ๒/๓  doc120210106095750.jpg doc220210106095750.jpg doc320210106095830.jpg doc420210106095830.jpg doc520210106095948.jpg doc620210106095948.jpg   06-01-2564  83  0
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ ๑/๓  doc120210106095535.jpg doc220210106095535.jpg doc320210106095611.jpg doc420210106095611.jpg doc520210106095637.jpg doc620210106095637.jpg   06-01-2564  83  0
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองทะละ บ้านซาต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200813073507.jpg   13-08-2563  125  2
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.