ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ทดสอบ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านล้อ หมูที่ ๑ แยกหน้าวัด บ้านค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601141406.pdf   31-05-2566  0  2
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๙ จาก ถนนคอนกรีตเดิม ไปสามแยกทางไป อ โนนนารายณ์ ตำบลระเวียง จำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120230601141153.pdf   31-05-2566  0  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนกเค้า หมู่ที่ ๑๒ ต่อจากถนน คสลถ.เดิม (จ่ายขาดงบปี ๖๔) ไปหุ่งนานางสร้อย จันทร์ทอง โดยวิซีเฉพาะเจาะจง  doc120230601141024.pdf   31-05-2566  0  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ ๑ ต่อจากถนน คสล.เดิม (เมรุบ้านค้อ) ไปทางทิศตะวันตก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  doc120230601140829.pdf   31-05-2566  0  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านระเวียง หมู่ที่ ๒ หน้า โรงเรียน บ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601140357.pdf   31-05-2566  0  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุกบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ จากถนน ลาดยาง นานางหนีด จำปาศรี ไปที่นานายจรูญ ทองแห่ง ตำบถระเวียง อำเภโบนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601140220.pdf   31-05-2566  0  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสพอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงหวาน หมู่ที่ ๗ ข้างเมรู วัดบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภโนนนารายณ์ จังหวัดสุวินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601140043.pdf   31-05-2566  0  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงหวาน หมู่ที่ ๗ เส้นบ้าน โศก-ม่วงหวาน ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601135737.pdf   31-05-2566  0  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุกบ้านระเวียง หมู่ที่ ๑๑ ทางเข้าวัดหนอง หินทอง(จากถนลาดยางสายรัตนบุรี-ระเวียง) ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  doc120230601134927.pdf   31-05-2566  0  0
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายห่อประปาบ้านนกเค้าหมูที่ ๑๒ จากหน้าโรงเรียนบ้านระ เวียง ไปหลังโรงเรียนบ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230601134751.pdf   31-05-2566  0  0
11   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือบ เมยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230503101250.pdf   03-05-2566  22  3
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชาด หมู่ที่ ๓ จากสามแยก ร้านค้า (คูหนอง) ไปศูนย์การศึกษานอกระบบ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502133655.pdf   01-05-2566  14  0
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕ จากบ้าน คำกอง สุขสิริ ไปทางทิศตะวันออก บ้านนายภัสกร ศรพรม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502132611.pdf   01-05-2566  16  0
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเถริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕ ต่อจาก คสล.เติมบ้านน้อย ไปบ้านขี้เหล็ก ต โนน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิชีเฉพาะเจาะจง  doc120230502120546.pdf   01-05-2566  16  1
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินพร้อมลงถูกรังบ้นซาต หมู่ที่ ๑๐ จากสามแยก บ้านนายแปลก ปามา ไปนานายสุนทร เจริญธรรม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120230502120313.pdf   01-05-2566  13  0
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถบนดินพร้อมลงลูกรังบ้านระเวียง หมู่ที่ ๑๑ จากนา นายสัมฤทธิ์ ทองผา ไปทุ่งนา ตำบถระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502114957.pdf   01-05-2566  12  0
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่นขาม หมู่ที่ ๑๓ จาก บ้านผู้ใหญ่วาสนา ธรรมเจริญ ทางทิศตะวันตก ถึงถนน คสล.เดิม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502114634.pdf   01-05-2566  12  0
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านม่วงหวาน หปู่ที่ ๗ จากสาม แยกบ้านนายเริ่ม มีทะลา ไปทุ่งนา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502113946.pdf   01-05-2566  12  0
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ ๑ หน้าเมรุบ้าน ค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230502113632.pdf   01-05-2566  12  0
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ ช้าง โรงเรียน ไปอำเภอโนนนารายณ์ ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิซีเฉพาะเจาะจง  doc120230502113307.pdf   01-05-2566  11  0
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวัคราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซต) ขนาค ๑ ตัน ปริมาดรกระบอกสูบไปต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนด์สูงสุดไปต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบคับเปิ้ลเก็บ (๔ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  doc120230425115906.pdf   24-04-2566  16  2
22   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230405100700.pdf   05-04-2566  24  3
23   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  doc120230405092407.pdf   05-04-2566  21  1
24   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  doc120230405092149.pdf   05-04-2566  22  0
25   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  doc120230405091834.pdf   05-04-2566  22  0
26   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  doc120230405091522.pdf   05-04-2566  21  1
27   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  doc120230405091351.pdf   05-04-2566  20  0
28   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชาด หมู่ที่ ๑๐ หน้าองค์การ บริหารส่วนตำบลระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230324131015.pdf   23-03-2566  36  2
29   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กบ้าน ปลาเดิด หมู่ที่ ๘ จากถนน คอนกรีตเดิม ไปศาลาธรรมสังเวช ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โคยวิซีเฉพาะเจาะจง  doc120230324130834.pdf   23-03-2566  28  0
30   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนบดิน ลงลูกรัง บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ จากเมรุบ้านก้าน เหลืองไปทางทิศเหนือถึงคลอง ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุริบทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230324130723.pdf   23-03-2566  25  0
31   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้้นสุด วันที่30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120230322133853.pdf doc220230322143823.pdf   22-03-2566  30  3
32   ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  doc120230323101659.pdf   21-03-2566  31  0
33   ภดส.๑ ประจำปี ๒๕๖๖  doc120230320094857.1 ประจำปี 2566   20-03-2566  25  2
34   ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120230322144214.pdf   17-03-2566  29  0
35   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทคอนกรีตหน้าโรงรถ อบต.ระเวียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระเวียง อำเภอโนบนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230308104003.pdf   07-03-2566  71  1
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากสามแยกบ้านโศก หัวข้างไปบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230308103836.pdf   07-03-2566  42  1
37   ประกาศ เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖  doc120230320095219.pdf   06-03-2566  29  0
38   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด ส. ๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  doc120230320094601.pdf   06-03-2566  31  1
39   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230303103814.pdf   03-03-2566  43  2
40   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230203141200.pdf   03-02-2566  77  1
41   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามการกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และตำแหนง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  doc120230130095351.pdf   30-01-2566  55  6
42   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่ง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  doc120230124154130.pdf   24-01-2566  52  4
43   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ข้างวัดด้านทิศตะวันตก ไปข้างวัดด้านหลังทางทิศเหนือ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119095511.pdf   18-01-2566  55  3
44   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากประปา ไปทางทิศ ตะวันตก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119095306.pdf   18-01-2566  49  1
45   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ข้างบ้านนางทองพูน ชอบทอง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119095040.pdf   18-01-2566  54  1
46   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากสามแยกไปอำเภอโนน นารายณ์ ไปบ้านนางอุ่นเรือน สระแก้ว ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119094906.pdf   18-01-2566  54  1
47   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนดินเดิม หมู่ที่ ๔ จากเมรุบ้านก้านเหลือง หว้า ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119094601.pdf   18-01-2566  50  0
48   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนดินเดิม หมู่ที่ ๔ จากบ้านก้านเหลืองไปเขตตำบลหนอง หลวง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119094351.pdf   18-01-2566  48  0
49   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จากคูสระหนองแคนไปบ้าน น้อยถึงถนนคอนกรีตเดิม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119094218.pdf   18-01-2566  46  1
50   ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากวัดโนนน้อยถึงสามแยก ถนนลาดยางบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119093858.pdf   18-01-2566  35  0
51   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายนาม แสน ไปทางทิศใต้ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119093734.pdf   18-01-2566  40  0
52   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านนางสร้อย จันทร์ทอง ไปทุ่งนา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119093523.pdf   18-01-2566  39  0
53   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากคอนกรีดเดิมหน้า วัดแจ้งไปทางทิศใต้ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230119093315.pdf   18-01-2566  34  0
54   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120230116140127.xlsx   16-01-2566  32  4
55   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖  doc120230116135526.pdf   13-01-2566  35  0
56   เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230124134234.pdf   10-01-2566  34  0
57   เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120230106121728.pdf   10-01-2566  44  6
58   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230109144530.pdf   05-01-2566  40  1
59   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230109144544.pdf   05-01-2566  46  2
60   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120230113102306.pdf   03-01-2566  47  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.