ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ประกาศ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ รอบหนองพอก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128104456.pdf   25-11-2565  11  0
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สามแยกถนนคอนกรีต เดิมหน้าโรงเรียน ไปบ้านนางบัวทอง ล้อมสุข ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  doc120221128104319.pdf   25-11-2565  10  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๑ จากโรงน้ำดื่มจินตนา ไปบ้านโนนหิด ดำ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128104138.pdf   25-11-2565  10  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองหิน หมู่ที่ ๑ ๑ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128103956.pdf   25-11-2565  15  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรัดเกรดถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ ๑ จากชลประทานไปทุ่งนา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128103712.pdf   25-11-2565  13  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนน ลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากบ้านขี้กาไปทุ่งนา ตำบล ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128103453.pdf   25-11-2565  16  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากคอนกรีตเดิมทิศใต้ หมู่บ้านไปบ้านหนองแคน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนาราณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128103233.pdf   25-11-2565  10  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบุญจันทร์ พัตรสิงห์ ไปสระคำ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128103008.pdf   25-11-2565  14  1
9   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากถนนลาดยางร้าน ก๋วยเตี๋ยว ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128102821.pdf   25-11-2565  11  1
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ต่อจากคอนกรีตเดิม ข้อบัญญัติปี ๖๕ ไปบ้านแก่นขาม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221128102527.pdf   25-11-2565  12  1
11   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  doc120221125104014.pdf   25-11-2565  24  11
12   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  doc120221118124821.pdf   18-11-2565  43  17
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (คุ้มโนนทิดดำ) จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายอำนาจ แก่นโพธิ์ศรี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120221117144135.pdf   16-11-2565  33  1
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางมณีทอง พุดจีบ ถึงบ้านนายพุทธา บุญมั่น ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117144004.pdf   16-11-2565  24  1
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ จากชลประทานไปถึงทางโค้ง ถนนม่วงหวาน - บ้านโศกหัวช้าง ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117143836.pdf   16-11-2565  23  1
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑๑ หนองหินเชื่อม หนองม่วงสด ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117143627.pdf   16-11-2565  24  1
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรัศมี ดำเนิน ถึงบ้านนางณัฐกานต์ บุญสาลี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117143430.pdf   16-11-2565  38  1
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากถนนคอนกรีตเดิม ไปสามแยกไปบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117143201.pdf   16-11-2565  26  1
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางทองดี พิศิลป์ ไปบ้านนายบุญมา จำปาสี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117143007.pdf   16-11-2565  24  1
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นอาคารศาลาข้างสนาม ฟุตบอล อบต.ระเวียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117142759.pdf   16-11-2565  28  2
21   ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดสนามฟุตบอล อบต.ระเวียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221117142547.pdf   16-11-2565  33  1
22   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120221114102636.pdf   07-11-2565  25  1
23   ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๖  doc120221104100450.pdf   02-11-2565  43  2
24   ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานท้องถิ่น  doc120221104100059.pdf   01-11-2565  44  1
25   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120221104110914.pdf   31-10-2565  62  4
26   ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  doc120221114103042.pdf   18-10-2565  26  3
27   ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120221021114212.pdf   18-10-2565  63  4
28   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และลาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120221019093443.pdf   07-10-2565  56  1
29   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120221017134804.pdf   07-10-2565  62  2
30   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120221017131510.pdf   07-10-2565  85  0
31   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120221017130605.pdf   07-10-2565  56  2
32   ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เขตเลือกตั้งที่ ๔ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  doc120220923124556.pdf   22-09-2565  101  4
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสนิท มี สัตย์ ไปสามแยกทางไปบ้านนายวิชาญ โอชา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  doc120220927094730.pdf   12-09-2565  77  1
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นบ้านน้อยโนนเจริญ จากคอนกรีตเดิมไปคลองทางทิศใต้ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิซีเฉพาะเจาะจง  doc120220927104028.pdf   09-09-2565  83  2
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยหน้าวัดอัมพวัน ม่วงหวาน ถึงบ้านนางจุไรพร ชัยขุนทด ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะเจาะจง  doc120220927103752.pdf   09-09-2565  79  0
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ทิศตะวันตกหมู่บ้าน จากบ้านนางอร สังข์อง ไปบ้านนางนาตยา ศรพรม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120220927103345.pdf   09-09-2565  76  1
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ รอบหนองแคน ตำบล ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927102917.pdf   09-09-2565  76  1
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านนายบัวลา สีโสดา ไปบ้านนายไสย์ เป้นทอง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927102650.pdf   09-09-2565  82  0
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางจำปา มะลัยทอง ไปบ้านก้านเหลือง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927102413.pdf   09-09-2565  82  1
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ จากถนนลาดยางไปสระคำ ตำบล ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927102150.pdf   09-09-2565  83  0
41   ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่๔ จากบ้าน นายบุญเรือง สังข์ทอง ถึงบ้านนายสมพร สังข์ทอง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120220927101918.pdf   09-09-2565  78  0
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากถนนลาดยางไป ศาลาประชาคมบ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927101541.pdf   09-09-2565  72  0
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางสุพรรณ หมื่นจง ถึงบ้านนางโฮม หล่าอุดม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927101307.pdf   09-09-2565  71  0
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ต่อจากข้อบัญญัติ ๖๕ ไปทางทิศตะวันตก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927101009.pdf   09-09-2565  69  1
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากโรงสี ไปบ้านนกเค้า ๙ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927100721.pdf   09-09-2565  68  0
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้านหนองแคน ม.๙ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927100430.pdf   09-09-2565  72  0
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทองดี สึโสดา ไปบ้านนางสุจิตตรา โพธิ์ชัย ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927095208.pdf   09-09-2565  69  0
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  doc120220927104513.pdf   08-09-2565  72  4
49   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรพนักงานจ้าง  doc120220829073119.pdf   29-08-2565  95  2
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ถนนคอนกรีตเดิม สระหลวง อบต.ระเวียง ไปนานายสมใจ ศรีสุพรรณ ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  doc120220927094053.pdf   27-08-2565  69  0
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จากคอนกรีตเดิมเส้น บ้านนายสมศรี กลั่นแก้ว ไปประปา ม.๑๑ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  doc120220927093122.pdf   26-08-2565  69  0
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สามแยกถนนคอนกรีต เดิมไปบ้านนายบุญจันทร์ เจริญสุข ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927092823.pdf   26-08-2565  71  1
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ หน้าบ้านนางมณีทอง พุดจีบ ไปนานายหล่า สุขประสงค์ ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927092510.pdf   26-08-2565  73  0
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายสม ศรีสะอาด ถึงบ้านนายบุญเพ็ง เหมาะดี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927091923.pdf   26-08-2565  68  0
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากหน้าวัดแจ้งไปทาง ทิศใต้ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220927091544.pdf   26-08-2565  70  0
56   ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเดินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220802083342.pdf   02-08-2565  279  0
57   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220805025421.pdf   26-07-2565  121  0
58   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220805025136.pdf   26-07-2565  126  0
59   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220805024620.pdf   26-07-2565  122  0
60   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จำไตรมาลที่ ๓ ( เดือน เมษายน ๒๕๖๕ - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220805023715.pdf   26-07-2565  120  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.