ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ประ�าศ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เขตเลือกตั้งที่ ๔ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  doc120220923124556.pdf   22-09-2565  13  0
2   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรพนักงานจ้าง  doc120220829073119.pdf   29-08-2565  17  0
3   ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเดินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220802083342.pdf   02-08-2565  70  0
4   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220805025421.pdf   26-07-2565  21  0
5   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220805025136.pdf   26-07-2565  18  0
6   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220805024620.pdf   26-07-2565  21  0
7   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จำไตรมาลที่ ๓ ( เดือน เมษายน ๒๕๖๕ - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120220805023715.pdf   26-07-2565  20  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกเม็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220727023238.pdf   26-07-2565  18  0
9   ประกาศผู้เสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางวีนัท ทำดี ไปสี่แยกทิศตะวันตกหมู่บ้าน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220727023026.pdf   26-07-2565  20  0
10   ผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากถนนสามแยกบ้าน นายพุทธา ศรพรม ไปบ้านน้อยหนองหว้า ตำบลระเวียง อำภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220727022733.pdf   26-07-2565  17  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากแห้งน้ำหนองปลาเดิด ไปทิศตะวันตกถึงบ้านนายอุดมสาระติ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220727022512.pdf   26-07-2565  22  0
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นรอบหมู่บ้าน ตำบลระเวียง อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิชีเฉพาะเจาะจง  doc120220727021950.pdf   26-07-2565  13  0
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยก ทิศตะวันออกหมู่บ้าน ไปทางทิศตะวันตก ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725022208.pdf   20-07-2565  14  0
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรัศมี ดำเนิน ถึงบ้านนางณัฐกานต์ บุญสาลี ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725021959.pdf   20-07-2565  13  0
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ หน้าศพด.บ้านซาต ไปหนอง หน้า ศพด.บ้านซาต ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725021741.pdf   20-07-2565  12  0
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากคอนกรีคเดิมไป ประปาบ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725021508.pdf   20-07-2565  13  0
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ เส้นก้านเหลือง-หนองหว้า ตำบล ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220725021300.pdf   20-07-2565  12  0
18   ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนห้องถิ่น สายงานบริหารประเภทเดียวกัน  doc120220629043309.pdf   28-06-2565  44  0
19   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลระเวียง โดยวิชีเฉพาะเจาะจง  doc120220622085641.pdf   22-06-2565  26  0
20   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)    16-03-2565  100  0
21   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด ใหญ่มาก บ้านระเวียง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลระเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลระ เวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220307064054.pdf   07-03-2565  103  0
22   ประกาศ ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชอมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านระเวียง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลระเวียง  doc120220225061734.pdf   25-02-2565  98  0
23   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕  doc120220218032441.jpg   14-02-2565  105  0
24   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน ๑ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ sex shop จังหวัดสุรินทร์  เปิดไฟล์เอกสาร   02-02-2565  132  1
25   ประกาศ เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220131070606.jpg doc220220131070606.jpg doc320220131070606.jpg   31-01-2565  111  0
26   ราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้างปี๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  doc120220131070500.1 ปี 65   31-01-2565  119  0
27   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  doc120220131065024.jpg   28-01-2565  109  0
28   ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งกรทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต  doc120220118042426.jpg doc220220118042426.jpg   14-01-2565  149  0
29   ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  doc120220118041649.jpg doc220220118041649.jpg   14-01-2565  117  1
30   ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120220118040917.jpg doc220220118040917.jpg   14-01-2565  102  0
31   ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  doc120220118040050.jpg   14-01-2565  116  0
32   ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  doc120220118035720.jpg doc220220118035720.jpg   14-01-2565  100  0
33   ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120220118035303.jpg doc220220118035303.jpg   14-01-2565  109  0
34   ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  doc120220118034620.jpg doc220220118034620.jpg   14-01-2565  91  0
35   ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  doc120220118034003.jpg   14-01-2565  87  0
36   ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  doc120220118033726.jpg   14-01-2565  92  0
37   ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120220118032135.jpg doc220220118032135.jpg doc320220118032135.jpg   14-01-2565  86  0
38   ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  doc120220118030312.jpg doc220220118030312.jpg   14-01-2565  91  0
39   ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120220118024232.jpg   14-01-2565  90  0
40   ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  doc120220118023654.jpg   14-01-2565  92  0
41   ประกาศ เรื่องให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  doc120211224073022.jpg   17-12-2564  93  0
42   ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  doc120211209024352.jpg doc220211209024352.jpg   30-11-2564  95  2
43   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการปรับปรุงช่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน ๑ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  doc120211130044234.jpg doc220211130044234.jpg doc320211130044234.jpg doc420211130044234.jpg   30-11-2564  113  0
44   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.48  doc120211207045458.jpg doc220211207045458.jpg doc320211207045458.jpg   22-11-2564  167  0
45   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.47  doc120211207045427.jpg doc220211207045427.jpg doc320211207045427.jpg doc420211207045427.jpg doc520211207045427.jpg doc620211207045427.jpg   22-11-2564  97  0
46   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.46  doc120211207045329.jpg doc220211207045329.jpg doc320211207045329.jpg doc420211207045329.jpg doc520211207045329.jpg doc620211207045329.jpg   22-11-2564  95  0
47   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.45  doc120211207045238.jpg doc220211207045238.jpg doc320211207045238.jpg doc420211207045238.jpg doc520211207045238.jpg doc620211207045238.jpg   22-11-2564  99  0
48   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.44  doc120211207045145.jpg doc220211207045145.jpg doc320211207045145.jpg doc420211207045145.jpg doc520211207045145.jpg doc620211207045145.jpg   22-11-2564  95  0
49   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.43  doc120211207045102.jpg doc220211207045102.jpg doc320211207045102.jpg doc420211207045102.jpg doc520211207045102.jpg doc620211207045102.jpg   22-11-2564  96  0
50   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.42  doc120211207045010.jpg doc220211207045010.jpg doc320211207045010.jpg doc420211207045010.jpg doc520211207045010.jpg doc620211207045010.jpg   22-11-2564  112  0
51   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.41  doc120211207044926.jpg doc220211207044926.jpg doc320211207044926.jpg doc420211207044926.jpg doc520211207044926.jpg doc620211207044926.jpg   22-11-2564  90  0
52   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.40  doc120211207044839.jpg doc220211207044839.jpg doc320211207044839.jpg doc420211207044839.jpg doc520211207044839.jpg doc620211207044839.jpg   22-11-2564  97  0
53   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.39  doc120211207044755.jpg doc220211207044755.jpg doc320211207044755.jpg doc420211207044755.jpg doc520211207044755.jpg doc620211207044755.jpg   22-11-2564  101  0
54   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.38  doc120211207044708.jpg doc220211207044708.jpg doc320211207044708.jpg doc420211207044708.jpg doc520211207044708.jpg doc620211207044708.jpg   22-11-2564  102  0
55   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.37  doc120211207044618.jpg doc220211207044618.jpg doc320211207044618.jpg doc420211207044618.jpg doc520211207044618.jpg doc620211207044618.jpg   22-11-2564  96  0
56   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.36  doc120211207044536.jpg doc220211207044536.jpg doc320211207044536.jpg doc420211207044536.jpg doc520211207044536.jpg doc620211207044536.jpg   22-11-2564  99  0
57   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.35  doc120211207044424.jpg doc220211207044424.jpg doc320211207044424.jpg doc420211207044424.jpg doc520211207044424.jpg doc620211207044424.jpg   22-11-2564  100  0
58   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.34  doc120211207044339.jpg doc220211207044339.jpg doc320211207044339.jpg doc420211207044339.jpg doc520211207044339.jpg doc620211207044339.jpg   22-11-2564  102  0
59   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.33  doc120211207044246.jpg doc220211207044246.jpg doc320211207044246.jpg doc420211207044246.jpg doc520211207044246.jpg doc620211207044246.jpg   22-11-2564  103  0
60   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ EP.32  doc120211207044144.jpg doc220211207044144.jpg doc320211207044144.jpg doc420211207044144.jpg doc520211207044144.jpg doc620211207044144.jpg   22-11-2564  99  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.