ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ทดสอบ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
���������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220808064546.pdf   26-07-2565  141  3
2   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220808065520.pdf   12-05-2565  137  0
3   รายงานการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220808065731.pdf   07-01-2565  135  1
4   ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220110091442.jpg doc220220110091442.jpg doc320220110091442.jpg doc420220110091442.jpg doc520220110091442.jpg doc620220110091442.jpg   07-01-2565  150  3
5   เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ครั้งแรก  doc120220105024815.jpg doc220220105024815.jpg doc320220105024815.jpg doc420220105024815.jpg doc520220105024815.jpg doc620220105024815.jpg   04-01-2565  192  6
6   รายงานการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120220525033701.pdf   13-08-2564  130  0
7   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๕  doc120220610024319.pdf   05-08-2564  132  0
8   การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  doc120200814073306.jpg doc220200814073306.jpg doc320200814073502.jpg doc420200814073502.jpg doc520200814073521.jpg doc620200814073521.jpg   14-08-2563  240  22
9   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (๔/๔)  doc120200731071515.jpg   31-07-2563  248  5
10   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (๓/๔)  doc120200731071352.jpg doc220200731071352.jpg doc320200731071414.jpg doc420200731071414.jpg doc520200731071442.jpg doc620200731071442.jpg   31-07-2563  245  20
11   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (๒/๔)  doc120200731070954.jpg doc220200731070954.jpg doc320200731071027.jpg doc420200731071027.jpg doc520200731071310.jpg doc620200731071310.jpg   31-07-2563  248  18
12   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (๑/๔)  doc120200731070641.jpg doc220200731070743.jpg doc320200731070743.jpg doc420200731070822.jpg doc520200731070822.jpg doc620200731070912.jpg   31-07-2563  253  26
13   รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ วาระที่ ๑ (๓/๓)  doc120200731053553.jpg doc220200731053553.jpg doc320200731053738.jpg doc420200731053738.jpg doc520200731053759.jpg   31-07-2563  241  15
14   รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ วาระที่ ๑ (๒/๓)  doc120200731053252.jpg doc220200731053252.jpg doc320200731053317.jpg doc420200731053317.jpg doc520200731053345.jpg doc620200731053345.jpg   31-07-2563  243  18
15   รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ วาระที่ ๑ (๑/๓)  doc120200731052914.jpg doc220200731053021.jpg doc320200731053021.jpg doc420200731053141.jpg doc520200731053141.jpg doc620200731053202.jpg   31-07-2563  241  18
16   หนังสือ อ.นร. เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ปี ๖๒  doc120200730063751.นร   30-07-2563  246  5
17   รายงานผลการแปรญัติ ปี ๒๕๖๒  doc120200730063542.pdf   30-07-2563  254  6
18   รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ วาระที่ ๒  doc120200730062853.pdf   30-07-2563  239  3
19   ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๒  doc120200730045054.pdf   30-07-2563  244  4
20   ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๒  doc120200730045007.pdf   30-07-2563  230  4
21   ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๒  doc120200730044902.pdf   30-07-2563  257  5
22   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2562 doc220190814012915.jpg doc320190814012915.jpg doc420190814012915.jpg doc520190814012915.jpg doc620190814012915.jpg   14-08-2562  264  37
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.