ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220808064546.pdf   26-07-2565  73  2
2   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220808065520.pdf   12-05-2565  67  0
3   รายงานการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220808065731.pdf   07-01-2565  70  0
4   ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  doc120220110091442.jpg doc220220110091442.jpg doc320220110091442.jpg doc420220110091442.jpg doc520220110091442.jpg doc620220110091442.jpg   07-01-2565  92  3
5   เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ครั้งแรก  doc120220105024815.jpg doc220220105024815.jpg doc320220105024815.jpg doc420220105024815.jpg doc520220105024815.jpg doc620220105024815.jpg   04-01-2565  118  6
6   รายงานการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120220525033701.pdf   13-08-2564  68  0
7   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๕  doc120220610024319.pdf   05-08-2564  69  0
8   การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  doc120200814073306.jpg doc220200814073306.jpg doc320200814073502.jpg doc420200814073502.jpg doc520200814073521.jpg doc620200814073521.jpg   14-08-2563  175  22
9   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (๔/๔)  doc120200731071515.jpg   31-07-2563  187  5
10   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (๓/๔)  doc120200731071352.jpg doc220200731071352.jpg doc320200731071414.jpg doc420200731071414.jpg doc520200731071442.jpg doc620200731071442.jpg   31-07-2563  178  20
11   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (๒/๔)  doc120200731070954.jpg doc220200731070954.jpg doc320200731071027.jpg doc420200731071027.jpg doc520200731071310.jpg doc620200731071310.jpg   31-07-2563  181  18
12   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (๑/๔)  doc120200731070641.jpg doc220200731070743.jpg doc320200731070743.jpg doc420200731070822.jpg doc520200731070822.jpg doc620200731070912.jpg   31-07-2563  188  26
13   รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ วาระที่ ๑ (๓/๓)  doc120200731053553.jpg doc220200731053553.jpg doc320200731053738.jpg doc420200731053738.jpg doc520200731053759.jpg   31-07-2563  182  15
14   รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ วาระที่ ๑ (๒/๓)  doc120200731053252.jpg doc220200731053252.jpg doc320200731053317.jpg doc420200731053317.jpg doc520200731053345.jpg doc620200731053345.jpg   31-07-2563  172  18
15   รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ วาระที่ ๑ (๑/๓)  doc120200731052914.jpg doc220200731053021.jpg doc320200731053021.jpg doc420200731053141.jpg doc520200731053141.jpg doc620200731053202.jpg   31-07-2563  179  18
16   หนังสือ อ.นร. เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ปี ๖๒  doc120200730063751.นร   30-07-2563  181  5
17   รายงานผลการแปรญัติ ปี ๒๕๖๒  doc120200730063542.pdf   30-07-2563  189  6
18   รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ วาระที่ ๒  doc120200730062853.pdf   30-07-2563  181  3
19   ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๒  doc120200730045054.pdf   30-07-2563  183  4
20   ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๒  doc120200730045007.pdf   30-07-2563  174  4
21   ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๒  doc120200730044902.pdf   30-07-2563  189  5
22   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2562 doc220190814012915.jpg doc320190814012915.jpg doc420190814012915.jpg doc520190814012915.jpg doc620190814012915.jpg   14-08-2562  194  37
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.