ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอมรรัตน์ เสริมแก้ว (ครูธร)
[15-09-2022]   งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอมรรัตน์ เสริมแก้ว (ครูธร) 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
[14-09-2022]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
[13-09-2022]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลระเวียง
[17-08-2022]   โครงการกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลระเวียง 
“จิตอาสาวันแม่แห่งชาติ เราทำความดีด้วยหัวใจ
[12-08-2022]   “จิตอาสาวันแม่แห่งชาติ เราทำความดีด้วยหัวใจ" 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ปีพ.ศ.2565
[12-07-2022]   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ปีพ.ศ.2565 
ประเพณีบุญบั้งไฟ อ.โนนนารายณ์ ปี พ.ศ.2565
[21-05-2022]   ประเพณีบุญบั้งไฟ อ.โนนนารายณ์ ปี พ.ศ.2565 
กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
[05-04-2022]   กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลระเวียง
[08-03-2022]   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลระเวียง 
โครงการอบรม
[10-02-2022]   โครงการอบรม "คุณธรรม จริยธรรม" 
การประชุมสรุป ถอดบทเรียน การดำเนินงานผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้อื่นที่มีภาระพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564
[02-02-2022]   การประชุมสรุป ถอดบทเรียน การดำเนินงานผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้อื่นที่มีภาระพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ประจำปี 2565
[24-01-2022]   ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ประจำปี 2565 
ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
[10-01-2022]   ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 
ภาพกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ครั้งแรก
[05-01-2022]   ภาพกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ครั้งแรก 
ออกหน่วยให้บริการ (เคลื่อนที่) รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
[16-11-2021]   ออกหน่วยให้บริการ (เคลื่อนที่) รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
[09-11-2021]   การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ภาพกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔
[27-10-2021]   ภาพกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔  
รับสมัครผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
[19-10-2021]   รับสมัครผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้ากักตัวในแต่ละหมู่บ้าน ครั้งที่2/3
[26-08-2021]   มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้ากักตัวในแต่ละหมู่บ้าน ครั้งที่2/3 
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้ากักตัวในแต่ละหมู่บ้าน
[04-08-2021]   มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้ากักตัวในแต่ละหมู่บ้าน  
กิจกรรมอมรม อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรค
[04-08-2021]   กิจกรรมอมรม อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรค 
ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค
[04-08-2021]   ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค 
ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนรู้เท่าทันเอดส์
[04-08-2021]   ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนรู้เท่าทันเอดส์ 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการตรวจโรคประจำเดือน
[04-08-2021]   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการตรวจโรคประจำเดือน 
ประชุมวางแผนรับมือพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านจัดตั้ง #ศูนย์พักคอย
[27-07-2021]   ประชุมวางแผนรับมือพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านจัดตั้ง #ศูนย์พักคอย 
ภาพกิจกรรมออกฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข – แมว ปีพ.ศ.๒๕๖๔
[12-07-2021]   ภาพกิจกรรมออกฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข – แมว ปีพ.ศ.๒๕๖๔  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านนางโต้ เชื่อมกับถนน คสล.บ้านค้อไปตำบลเบิด ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
[25-05-2021]   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านนางโต้ เชื่อมกับถนน คสล.บ้านค้อไปตำบลเบิด ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
แจกจ่ายชุดยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 14 พฤษภาคม พศ.2564
[20-05-2021]   แจกจ่ายชุดยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 14 พฤษภาคม พศ.2564 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้านนายชยกร จำปาดง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
[19-05-2021]   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้านนายชยกร จำปาดง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต่อจากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ ไปเมรุบ้านค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
[19-05-2021]   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต่อจากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ ไปเมรุบ้านค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายของอาคารบ้านเรือนจากกรณีเกิดเหตุวาตภัย ปี2564
[17-05-2021]   ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายของอาคารบ้านเรือนจากกรณีเกิดเหตุวาตภัย ปี2564 
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลระเวียง ปลอดภัยไม่จมน้ำ ประจำปี 2562
[30-09-2019]   โครงการเด็กและเยาวชนตำบลระเวียง ปลอดภัยไม่จมน้ำ ประจำปี 2562 
โครงการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2562
[30-09-2019]   โครงการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2562 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
[30-09-2019]   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๖๒
[22-09-2019]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๖๒ 
โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
[22-09-2019]   โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
โครงการ การแข่งขันกีฬาเยาวชน (เพื่อความสมานฉันท์ปรองดองของคนในตำบล)
[01-08-2019]   โครงการ การแข่งขันกีฬาเยาวชน (เพื่อความสมานฉันท์ปรองดองของคนในตำบล) 
โครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกีรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[26-06-2019]   โครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกีรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
อบต.สัญจร(เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[26-06-2019]   อบต.สัญจร(เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต.ระเวียง (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน/การคัดแยกขยะ ณ อบต.จอมศรี)
[31-01-2019]   โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต.ระเวียง (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน/การคัดแยกขยะ ณ อบต.จอมศรี) 
โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต.ระเวียง (การเข้าอบรมก่อนเดินทาง)
[31-01-2019]   โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต.ระเวียง (การเข้าอบรมก่อนเดินทาง) 
โครงการ อบต.ระเวียงสัญจรพบประชาชน
[31-01-2019]   โครงการ อบต.ระเวียงสัญจรพบประชาชน 
โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
[02-09-2018]   โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 
กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรณษาและผ้าอาบน้ำฝน
[02-09-2018]   กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรณษาและผ้าอาบน้ำฝน 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
[08-08-2018]   โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
โครงการท้องถิ่งอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
[08-08-2018]   โครงการท้องถิ่งอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ 
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
[09-07-2018]   กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลระเวียงปลอดภัยไม่จมน้ำ
[24-06-2018]   โครงการเด็กและเยาวชนตำบลระเวียงปลอดภัยไม่จมน้ำ 
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑
[17-06-2018]   โครงการตั้งจุดบริการประชาชนทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ 
การอบรมฝีมือแรงงาน
[17-06-2018]   การอบรมฝีมือแรงงาน 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฎิบัติการ
[08-02-2018]   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฎิบัติการ 
โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[08-02-2018]   โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
อบต.ระเวียง รวมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙
[19-10-2017]   อบต.ระเวียง รวมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลระเวียงในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
[11-06-2017]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลระเวียงในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
หน่อยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี่(พอ.สว.)วันที่ ๒ เดอืน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านระเวียง
[05-06-2017]   หน่อยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี่(พอ.สว.)วันที่ ๒ เดอืน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงและผู้นำชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560
[18-04-2017]   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงและผู้นำชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 
โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ. โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ใน วันที่ 20-22 มีนาคม 2560  ณ กองพลธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
[23-03-2017]   โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ. โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ใน วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ณ กองพลธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี 
โครงการกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน ( 5 ส.) ร่วมกับชุมชน 4 หมู่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
[23-03-2017]   โครงการกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน ( 5 ส.) ร่วมกับชุมชน 4 หมู่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่(เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน) ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ม.5 ต.ระเวียง วัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
[23-02-2017]   โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่(เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน) ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ม.5 ต.ระเวียง วัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปี 2560 ระหว่าง 8-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงและจังหวัดเพชรบุรี
[14-02-2017]   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปี 2560 ระหว่าง 8-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงและจังหวัดเพชรบุรี 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.