ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ทดสอบ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์ พ.ศ.2566
[18-05-2023]   ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์ พ.ศ.2566 
พิธีมอบบ้านตามโครงการ เหล่ากาชาด ห่วงใย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และ ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์
[21-04-2023]   พิธีมอบบ้านตามโครงการ เหล่ากาชาด ห่วงใย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และ ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์  
โครงการสืบสารงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปีพ.ศ.2566
[13-04-2023]   โครงการสืบสารงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปีพ.ศ.2566 
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ณ สนามอบต.หนองเทพ
[18-03-2023]   ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ณ สนามอบต.หนองเทพ 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลระเวียง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[05-03-2023]   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลระเวียง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
[28-02-2023]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ 2566
[27-02-2023]   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ 2566 
ประชุมเรื่องสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[24-02-2023]   ประชุมเรื่องสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อบต.ระเวียงสัมพันธ์
[20-12-2022]   โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อบต.ระเวียงสัมพันธ์ 
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอมรรัตน์ เสริมแก้ว (ครูธร)
[15-09-2022]   งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอมรรัตน์ เสริมแก้ว (ครูธร) 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
[14-09-2022]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
[13-09-2022]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลระเวียง
[17-08-2022]   โครงการกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลระเวียง 
“จิตอาสาวันแม่แห่งชาติ เราทำความดีด้วยหัวใจ
[12-08-2022]   “จิตอาสาวันแม่แห่งชาติ เราทำความดีด้วยหัวใจ" 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ปีพ.ศ.2565
[12-07-2022]   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ปีพ.ศ.2565 
ประเพณีบุญบั้งไฟ อ.โนนนารายณ์ ปี พ.ศ.2565
[21-05-2022]   ประเพณีบุญบั้งไฟ อ.โนนนารายณ์ ปี พ.ศ.2565 
กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
[05-04-2022]   กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลระเวียง
[08-03-2022]   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลระเวียง 
โครงการอบรม
[10-02-2022]   โครงการอบรม "คุณธรรม จริยธรรม" 
การประชุมสรุป ถอดบทเรียน การดำเนินงานผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้อื่นที่มีภาระพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564
[02-02-2022]   การประชุมสรุป ถอดบทเรียน การดำเนินงานผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้อื่นที่มีภาระพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ประจำปี 2565
[24-01-2022]   ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ประจำปี 2565 
ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
[10-01-2022]   ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 
ภาพกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ครั้งแรก
[05-01-2022]   ภาพกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ครั้งแรก 
ออกหน่วยให้บริการ (เคลื่อนที่) รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
[16-11-2021]   ออกหน่วยให้บริการ (เคลื่อนที่) รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
[09-11-2021]   การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ภาพกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔
[27-10-2021]   ภาพกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔  
รับสมัครผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
[19-10-2021]   รับสมัครผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้ากักตัวในแต่ละหมู่บ้าน ครั้งที่2/3
[26-08-2021]   มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้ากักตัวในแต่ละหมู่บ้าน ครั้งที่2/3 
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้ากักตัวในแต่ละหมู่บ้าน
[04-08-2021]   มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้ากักตัวในแต่ละหมู่บ้าน  
กิจกรรมอมรม อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรค
[04-08-2021]   กิจกรรมอมรม อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรค 
ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค
[04-08-2021]   ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค 
ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนรู้เท่าทันเอดส์
[04-08-2021]   ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนรู้เท่าทันเอดส์ 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการตรวจโรคประจำเดือน
[04-08-2021]   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการตรวจโรคประจำเดือน 
ประชุมวางแผนรับมือพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านจัดตั้ง #ศูนย์พักคอย
[27-07-2021]   ประชุมวางแผนรับมือพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านจัดตั้ง #ศูนย์พักคอย 
ภาพกิจกรรมออกฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข – แมว ปีพ.ศ.๒๕๖๔
[12-07-2021]   ภาพกิจกรรมออกฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข – แมว ปีพ.ศ.๒๕๖๔  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านนางโต้ เชื่อมกับถนน คสล.บ้านค้อไปตำบลเบิด ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
[25-05-2021]   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านนางโต้ เชื่อมกับถนน คสล.บ้านค้อไปตำบลเบิด ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
แจกจ่ายชุดยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 14 พฤษภาคม พศ.2564
[20-05-2021]   แจกจ่ายชุดยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 14 พฤษภาคม พศ.2564 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้านนายชยกร จำปาดง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
[19-05-2021]   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้านนายชยกร จำปาดง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต่อจากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ ไปเมรุบ้านค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
[19-05-2021]   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต่อจากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ ไปเมรุบ้านค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายของอาคารบ้านเรือนจากกรณีเกิดเหตุวาตภัย ปี2564
[17-05-2021]   ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายของอาคารบ้านเรือนจากกรณีเกิดเหตุวาตภัย ปี2564 
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลระเวียง ปลอดภัยไม่จมน้ำ ประจำปี 2562
[30-09-2019]   โครงการเด็กและเยาวชนตำบลระเวียง ปลอดภัยไม่จมน้ำ ประจำปี 2562 
โครงการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2562
[30-09-2019]   โครงการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2562 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
[30-09-2019]   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๖๒
[22-09-2019]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๖๒ 
โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
[22-09-2019]   โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
โครงการ การแข่งขันกีฬาเยาวชน (เพื่อความสมานฉันท์ปรองดองของคนในตำบล)
[01-08-2019]   โครงการ การแข่งขันกีฬาเยาวชน (เพื่อความสมานฉันท์ปรองดองของคนในตำบล) 
โครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกีรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[26-06-2019]   โครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกีรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
อบต.สัญจร(เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[26-06-2019]   อบต.สัญจร(เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต.ระเวียง (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน/การคัดแยกขยะ ณ อบต.จอมศรี)
[31-01-2019]   โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต.ระเวียง (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน/การคัดแยกขยะ ณ อบต.จอมศรี) 
โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต.ระเวียง (การเข้าอบรมก่อนเดินทาง)
[31-01-2019]   โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต.ระเวียง (การเข้าอบรมก่อนเดินทาง) 
โครงการ อบต.ระเวียงสัญจรพบประชาชน
[31-01-2019]   โครงการ อบต.ระเวียงสัญจรพบประชาชน 
โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
[02-09-2018]   โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 
กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรณษาและผ้าอาบน้ำฝน
[02-09-2018]   กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรณษาและผ้าอาบน้ำฝน 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
[08-08-2018]   โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
โครงการท้องถิ่งอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
[08-08-2018]   โครงการท้องถิ่งอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ 
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
[09-07-2018]   กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลระเวียงปลอดภัยไม่จมน้ำ
[24-06-2018]   โครงการเด็กและเยาวชนตำบลระเวียงปลอดภัยไม่จมน้ำ 
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑
[17-06-2018]   โครงการตั้งจุดบริการประชาชนทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ 
การอบรมฝีมือแรงงาน
[17-06-2018]   การอบรมฝีมือแรงงาน 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฎิบัติการ
[08-02-2018]   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฎิบัติการ 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.