ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลการประชุมสภาฯ
ITA
Q&A
Social Network
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
[ 22-09-2565] ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ...   doc120220923124556.pdf 
[ 29-08-2565] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรพนักงานจ้าง ...   doc120220829073119.pdf 
[ 02-08-2565] ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเดินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220802083342.pdf 
[ 26-07-2565] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ...   doc120220805025421.pdf 
[ 26-07-2565] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ...   doc120220805025136.pdf 
[ 26-07-2565] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ...   doc120220805024620.pdf 
[ 26-07-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ...   doc120220805023715.pdf 
[ 26-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกเม็ก หมู่ที่ ...   doc120220727023238.pdf 
[ 26-07-2565] ประกาศผู้เสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220727023026.pdf 
[ 26-07-2565] ผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220727022733.pdf 
 
 
 
[ 25-07-2565] งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ...   doc120220725031813.pdf 
[ 20-06-2565] คำสั่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ...   doc120220622054741.pdf 
[ 20-06-2565] คำสั่งกองช่าง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ...   doc120220622054419.pdf 
[ 20-06-2565] คำสั่งกองคลัง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ...   doc120220622053706.pdf 
[ 20-06-2565] คำสั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ...   doc120220622051244.pdf 
[ 01-06-2565] คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ...   doc120220622050907.pdf 
[ 01-06-2565] คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ...   doc120220622050501.pdf 
[ 01-06-2565] คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ...   doc120220622050223.pdf 
[ 01-06-2565] คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแปงงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ...   doc120220622045840.pdf 
[ 01-06-2565] คำสั่ง องค์การบริหการส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การแบ่งานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ...   doc120220622045253.pdf 
 
 
 
[ 26-07-2565] เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ...   doc120220805023515.pdf 
[ 26-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ...   doc120220727022013.pdf 
[ 20-07-2565]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220725022232.pdf 
[ 20-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220725022027.pdf 
[ 20-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ...   doc120220725021809.pdf 
[ 20-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220725021529.pdf 
[ 20-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาหมู่ที่ ...   doc120220725021329.pdf 
[ 10-05-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ...   doc120220510031831.pdf 
[ 10-05-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ...   doc120220510031706.pdf doc220220510031706.pdf 
[ 25-02-2565] ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชอมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนา ...   doc120220225061631.pdf 
 
 
 
[ 12-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220718030716.pdf 
[ 12-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก ...   doc120220718030420.pdf 
[ 12-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220718030046.pdf 
[ 12-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220718025703.pdf 
[ 07-07-2565] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองหิน ...   doc120220708022525.pdf 
[ 07-07-2565] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลงหินคลุก ...   doc120220708022249.pdf 
[ 07-07-2565] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนลงหินคลุก ...   doc120220708021616.pdf 
[ 07-07-2565] กาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220708021159.pdf 
[ 16-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ...   doc120200616075509.jpg 
[ 28-01-2559] ทดสอบ ผลจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอมรรัตน์ เสริมแก้ว (ครูธร)
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอมรรัตน์ เสริมแก้ว (ครูธร)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลระเวียง
โครงการกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลระเวียง
“จิตอาสาวันแม่แห่งชาติ เราทำความดีด้วยหัวใจ
“จิตอาสาวันแม่แห่งชาติ เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ปีพ.ศ.2565
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ปีพ.ศ.2565
 
 
อบต.ระเวียง
อบต.ระเวียง
 
อบต.ระเวียง
อบต.ระเวียง
 
อบต.ระเวียง
อบต.ระเวียง
 
   
ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.