Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๓๐-๑๕๐ เมตร ดินเป็นดินรวนปนทราย ขาดความสมบูรณ์ ตำบลระเวียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโนนนารายณ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๓ กิโลเมตร

เนื้อที่

เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลประมาณ ๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ใช้สำหรับทำการเกษตรประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพพื้น ที่เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกไม่มีภูเขาและแม่น้ำ

สภาพภูมิอากาศ ฤดูร้อนช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนภุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดต่อตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนหมู่บ้าน มีจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

จำนวนประชากร/จำนวนครัวเรือน (สำรวจ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗)

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน

หมู่ที่ ๑ บ้านค้อ ๔๗๘ ๔๖๓ ๙๔๑ ๑๗๘

หมู่ที่ ๒ บ้านระเวียง ๒๒๑ ๒๐๐ ๔๒๑ ๑๓๓

หมู่ที่ ๓ บ้านซาต ๔๗๕ ๔๘๕ ๙๖๐ ๒๔๑

หมู่ที่ ๔ บ้านก้านเหลือง ๕๖๔ ๕๐๒ ๑,๑๖๖ ๒๓๖

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหว้า ๔๖๖ ๔๘๔ ๙๕๐ ๒๐๐

หมู่ที่ ๖ บ้านโนนน้อย ๒๕๗ ๒๖๒ ๕๑๙ ๑๔๔

หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงหวาน ๓๗๕ ๔๑๒ ๗๘๗ ๒๑๒

หมู่ที่ ๘ บ้านปลาเดิด ๒๖๖ ๒๖๓ ๕๒๙ ๑๒๐

หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแคน ๖๓ ๕๓ ๑๑๖ ๒๙

หมู่ที่ ๑๐ บ้านซาต ๔๑๘ ๓๙๖ ๘๑๔ ๑๙๗

หมู่ที่ ๑๑ บ้านระเวียง ๒๕๓ ๒๘๙ ๕๔๒ ๑๒๗

หมู่ที่ ๑๒ บ้านนกเค้า ๔๐๙ ๓๘๙ ๗๙๘ ๑๗๑

หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่นขาม ๑๑๖ ๙๗ ๒๑๓ ๔๔

 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4458-8670 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.