Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
สุรินทร์ เตรียม Kick off ตลาด
 
 
 
[ 24-06-2563] ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร   doc120200624041345.pdf 
[ 28-04-2563] การดำเนินการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอย ...   คำสั่งอำเภอโนนนารายณ์ ที่ 179/2562 doc220200428194649.บ 
[ 10-03-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง   เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น 
[ 17-02-2563] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป(ยาม) และตำแ ...   doc120200217002608.jpg doc220200217002655.jpg doc320200217002655.jpg doc420200217002712.jpg doc520200217002712.jpg 
[ 26-01-2563] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส ...   doc120200126235137.jpg doc220200126235137.jpg 
 
 
   
[ 16-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavem ...   doc120200616075640.jpg 
[ 08-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหม ...   doc120200609042418.jpg 
[ 01-06-2563] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ...   doc120200601053708.jpg doc220200601053727.jpg doc320200601053727.jpg doc420200601053740.jpg 
[ 01-06-2563] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ...   doc120200601053431.jpg doc220200601053503.jpg doc320200601053503.jpg doc420200601053524.jpg doc520200601053524.jpg doc620200601053636.jpg 
[ 01-06-2563] ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement in - Place Re ...   doc120200601053132.jpg doc220200601053149.jpg doc320200601053149.jpg 
[ 16-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavem ...   doc120200616075509.jpg 
[ 28-01-2559] ทดสอบ ผลจัดซื้อจัดจ้าง  
   
  [ 03-07-2563 ]แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
  [ 03-07-2563 ]โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
  [ 03-07-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)[[บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] ][[บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)]][[บัญชีสรุป อปท]
  [ 03-07-2563 ]การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[แบบสอบถาม]
  [ 03-07-2563 ]การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
  [ 02-07-2563 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[]
  [ 02-07-2563 ]นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น []
  [ 29-06-2563 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 23-06-2563 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามรายการที่จัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... 
   
 
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.205.109.152   
 
 
 
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลระเวียง ปลอดภัยไม่จมน้ำ ประจำปี 2562
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลระเวียง ปลอดภัยไม่จมน้ำ ประจำปี 2562
โครงการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2562
โครงการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๖๒
โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการ การแข่งขันกีฬาเยาวชน (เพื่อความสมานฉันท์ปรองดองของคนในตำบล)
โครงการ การแข่งขันกีฬาเยาวชน (เพื่อความสมานฉันท์ปรองดองของคนในตำบล)
 
 
 
ทดสอบ4
ทดสอบ4
 
ทดสอบ3
ทดสอบ3
 
ทดสอบ2
ทดสอบ2
 
ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4458-8670 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.